Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADD group s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.11.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
35 261 € 20 212 € 171 604 € 135 219 € 100 410 € 65 861 € 63 348 € 17 174 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 688 € 10 279 € 15 212 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 688 € 10 279 € 15 212 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 688€ 10 279€ 15 212€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
32 573 € 20 212 € 161 325 € 120 007 € 100 410 € 65 861 € 63 348 € 17 174 €
015
B.I.
Zásoby
14 800€ 10 404€ 4€ 80€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
16 212 € 9 328 € 27 983 € 15 554 € 14 559 € 15 746 € 19 925 € 12 780 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
16 152€ 4 093€ 12 626€ 15 439€ 14 559€ 15 046€ 19 925€ 12 780€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 213€ 925€ 80€ 700€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
60€ 22€ 14 432€ 35€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 561 € 480 € 133 338 € 104 373 € 85 851 € 50 115 € 43 423 € 4 394 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 561€ 480€ 133 338€ 104 373€ 85 851€ 50 115€ 43 423€ 4 394€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
35 261 € 20 212 € 171 604 € 135 219 € 100 410 € 65 861 € 63 348 € 17 174 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 024 € 17 910 € 168 760 € 124 453 € 91 989 € 61 047 € 34 528 € 5 755 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
12 410€ 118 954€ 86 489€ 55 547€ 29 028€ 755€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-12 886 € 12 410 € 44 306 € 32 464 € 30 942 € 26 519 € 28 773 € 755 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
30 237 € 2 302 € 2 844 € 10 766 € 8 421 € 4 814 € 28 820 € 11 419 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
242€ 154€ 141€ 95€ 58€ 54€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
29 995 € 2 148 € 1 244 € 9 202 € 6 041 € 2 513 € 24 261 € 11 419 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
7 011€ 2 029€ 57€ 214€ 1 633€ 99€ 370€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 683€ 974€ 6 294€ 786€ 718€ 10 032€ 559€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
31€ 29€ 270€ 1 048€ 550€ 162€ 8 760€ 251€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
21 270€ 90€ 1 803€ 4 491€ 0€ 5 370€ 10 239€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 459€ 1 469€ 2 322€ 2 247€ 2 059€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 500€