Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
78 940 € 107 486 € 57 492 € 50 559 € 13 407 € 15 159 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
18 839 € 15 282 € 0 € 5 625 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
18 839 € 15 282 € 5 625 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 839€ 15 282€ 5 625€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
60 101 € 92 204 € 57 492 € 50 559 € 13 407 € 9 534 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
47 637 € 59 019 € 56 836 € 49 532 € 4 627 € 500 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
500€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
67€ 67€ 67€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
47 637€ 59 019€ 56 769€ 49 465€ 4 560€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
12 464 € 33 185 € 656 € 1 027 € 8 780 € 9 034 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
12 464€ 33 185€ 656€ 1 027€ 8 780€ 9 034€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
78 940 € 107 486 € 57 492 € 50 559 € 13 407 € 15 159 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
73 195 € 73 052 € 49 540 € 43 519 € 11 208 € -14 766 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
67 552€ 44 541€ 38 518€ 6 208€ -19 766€ -17 427€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
143 € 23 511 € 6 022 € 32 311 € 25 974 € -2 339 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
5 745 € 34 434 € 7 952 € 7 040 € 2 199 € 29 925 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
17 670€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 745 € 16 759 € 7 952 € 7 040 € 2 187 € 24 941 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
559€ 334€ 2 520€ 2 520€ 2 187€ 2 187€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 186€ 9 554€ 5 432€ 4 520€ 791€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
6 871€ 21 963€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5€ 12€ 4 984€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci