Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 919 717€ 3 242 564€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 920 994 € 3 253 001 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 910 796€ 3 199 587€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 921€ 42 977€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
900€ 10 380€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
377€ 57€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 886 213 € 3 190 081 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 513 841€ 2 894 069€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
126 476€ 105 189€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
53 843€ 39 439€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
106 256 € 90 787 €
16
E.1.
Mzdové náklady
69 829€ 59 642€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 550€ 20 961€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 877€ 10 184€
20
F.
Dane a poplatky
5 403€ 5 027€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
67 082€ 32 964€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 082€ 32 964€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 482€ 15 107€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 830€ 7 499€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
34 781 € 62 920 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
225 557 € 203 867 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 580 € 2 527 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 580€ 2 527€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 336 € 20 448 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 961 € 11 856 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 961€ 11 856€
52
O.
Kurzové straty
37€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 338€ 8 581€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 756 € -17 921 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
26 025 € 44 999 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
9 353 € 13 608 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 353€ 13 608€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 672 € 31 391 €