Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMA CZ Slovakia, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 968 370€ 1 499 992€ 1 435 897€ 1 218 246€ 917 132€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 969 073 € 1 501 339 € 1 435 902 € 1 219 093 € 917 194 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 960 547€ 1 496 356€ 1 432 261€ 1 214 575€ 917 132€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 823€ 3 636€ 3 636€ 3 671€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
703€ 1 347€ 5€ 847€ 62€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 949 637 € 1 452 594 € 1 429 259 € 1 215 563 € 921 603 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 611 874€ 1 142 273€ 1 155 577€ 1 036 337€ 794 898€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 708€ 32 955€ 29 470€ 19 628€ 24 538€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
200 754€ 191 936€ 156 978€ 116 111€ 75 573€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
84 759 € 63 727 € 36 298 € 29 843 € 20 987 €
16
E.1.
Mzdové náklady
61 561€ 46 183€ 26 362€ 21 386€ 14 981€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 995€ 15 623€ 8 765€ 7 317€ 5 272€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 203€ 1 921€ 1 171€ 1 140€ 734€
20
F.
Dane a poplatky
679€ 561€ 356€ 505€ 440€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 212€ 13 346€ 11 197€ 10 359€ 3 996€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 212€ 13 346€ 11 197€ 10 359€ 3 996€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 651€ 7 796€ 39 383€ 2 780€ 1 171€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
19 436 € 48 745 € 6 643 € 3 530 € -4 409 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
125 034 € 132 828 € 93 872 € 46 170 € 22 123 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
19 € 97 € 30 € 2 € 197 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
19€ 97€ 30€ 2€ 197€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 673 € 2 515 € 2 379 € 2 257 € 702 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 006 € 705 € 756 € 908 € 240 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 006€ 705€ 756€ 908€ 240€
52
O.
Kurzové straty
243€ 225€ 341€ 130€ 177€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 424€ 1 585€ 1 282€ 1 219€ 285€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 654 € -2 418 € -2 349 € -2 255 € -505 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
15 782 € 46 327 € 4 294 € 1 275 € -4 914 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 432 € 11 227 € 5 284 € 2 283 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 432€ 11 227€ 5 284€ 2 283€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 350 € 35 100 € -990 € -1 008 € -7 794 €