Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIM&TIM, s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
761 399 € 1 377 710 € 5 933 € 5 980 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
191 666 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
191 666 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
191 666€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
761 399 € 1 186 044 € 5 933 € 5 980 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
753 632 € 1 184 788 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
485 815€ 1 184 635€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 343€ 153€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
266 474€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 767 € 1 256 € 5 933 € 5 980 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 767€ 1 256€ 5 924€ 5 980€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
761 399 € 1 377 710 € 5 933 € 5 980 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
268 714 € 774 188 € 4 860 € 5 950 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 000€ 6 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
768 188 € -1 140 € -50 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-50€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-505 474 € 769 328 € -1 090 € -50 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
492 685 € 603 522 € 1 073 € 30 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 005 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 005€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
491 680 € 603 522 € 1 033 € 20 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
411 027€ 587 298€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 264€ 15 264€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
73€ 20€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
65 389€ 960€ 960€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
40€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10€