Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
3 166 154€ 757 449€ 204 032€ 247 488€ 291 256€ 111 621€ 83 241€
02
501
Spotreba materiálu
3 166 154€ 757 449€ 204 032€ 247 488€ 291 256€ 111 621€ 83 241€
03
502
Spotreba energie
0€ 0€ 0€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
11 242 931€ 7 555 588€ 7 744 626€ 12 881 778€ 9 698 741€ 6 283 035€ 3 602 596€
07
511
Opravy a udržiavanie
36 941€ 30 191€ 16 417€ 44 306€ 1 054 973€ 562 659€ 167 978€
08
512
Cestovné
463 433€ 111 256€ 194 722€ 645 348€ 261 946€ 196 298€ 58 970€
09
513
Náklady na reprezentáciu
108 158€ 63 743€ 46 984€ 95 319€ 74 105€ 46 153€ 51 507€
10
518
Ostatné služby
10 634 399€ 7 350 399€ 7 486 502€ 12 096 806€ 8 307 718€ 5 477 925€ 3 324 141€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
40 556 676€ 33 705 881€ 21 120 735€ 15 401 021€ 10 818 326€ 8 745 996€ 3 616 766€
12
521
Mzdové náklady
28 730 958€ 23 933 637€ 15 080 842€ 11 005 429€ 7 762 163€ 6 260 048€ 2 593 094€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
10 003 240€ 8 322 317€ 5 225 624€ 3 879 190€ 2 697 714€ 2 183 102€ 893 544€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
470 307€ 369 820€ 213 660€ 155 480€ 100 845€ 74 685€ 29 520€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 352 170€ 1 080 106€ 600 609€ 360 922€ 257 604€ 228 161€ 100 609€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
10 284€ 3 590€ 10 220€ 3 103€ 1 911€ 1 434€ 26€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
10 284€ 3 590€ 10 220€ 3 103€ 1 911€ 1 434€ 26€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
46 623 994€ 22 856 278€ 26 358 414€ 616 263€ 1 002 389€ 692 273€ 464 023€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
44 505 216€ 20 719 801€ 25 607 431€ 218 258€ 729 381€ 19€
26
546
Odpis pohľadávky
12 030€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 106 747€ 2 136 478€ 750 833€ 397 835€ 273 008€ 692 254€ 464 023€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 150€ 170€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
12 705 587€ 14 059 349€ 12 526 622€ 15 689 629€ 11 435 839€ 3 555 857€ 1 237 522€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 553 107€ 11 414 075€ 11 427 936€ 15 689 629€ 11 435 839€ 3 555 857€ 1 237 522€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 152 480€ 2 645 274€ 1 098 686€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
37 585€ 2 645 274€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 114 895€ 0€ 1 098 686€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
19 330€ 17 629€ 10 047€ 15 110€ 9 968€ 6 635€ 1 916€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2 814€ 2 237€ 201€ 1 647€ 1 644€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 515€ 15 392€ 9 847€ 13 463€ 8 323€ 6 635€ 1 916€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
319 704 265€ 303 647 692€ 152 386 263€ 3 747€ 13 482€ 4 718€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
7 893 851€ 1 789 113€ 331 987€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
305 093 274€ 299 684 336€ 152 361 676€ 2 873€ 5 145€ 4 718€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
6 717 140€ 2 174 243€ -307 400€ 874€ 8 337€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
434 029 220€ 382 603 456€ 220 360 959€ 44 858 138€ 33 271 911€ 19 401 568€ 9 006 090€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
328 293 426€ 319 850 575€ 199 780 727€ 309 126€ 6 348€ 4 718€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 999€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
328 283 427€ 319 850 575€ 199 780 727€ 309 126€ 6 348€ 4 718€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 301 695€ 5 223€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 301 695€ 5 223€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 301 695€ 5 223€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 0€ 35€ 2€ 3€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 35€ 2€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
88 941 987€ 79 715 897€ 57 849 591€ 43 206 262€ 32 478 494€ 19 224 047€ 9 052 097€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
66 826 464€ 65 394 340€ 42 225 561€ 27 516 634€ 18 363 686€ 15 669 971€ 7 815 544€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
12 553 107€ 11 412 619€ 15 427 571€ 15 689 629€ 11 437 621€ 3 554 075€ 1 236 554€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 826 551€ 620 980€ 139 020€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
18€ 218€ 55€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
6 735 745€ 2 286 502€ 57 073€ 2 677 187€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
103€ 1 238€ 310€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
418 537 109€ 399 571 695€ 257 630 353€ 43 515 389€ 32 484 844€ 19 228 767€ 9 052 097€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-15 492 112€ 16 968 239€ 37 269 394€ -1 342 749€ -787 067€ -172 800€ 46 007€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-15 492 112€ 16 968 239€ 37 269 394€ -1 342 749€ -787 067€ -172 800€ 46 007€