Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 651 090 € 3 817 600 € 525 923 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 630 175 € 39 833 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
28 175 € 39 833 €
012
A.II.1
Pozemky
9 240 €
013
A.II.2
Stavby
29 055 € -167 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
40 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
-10 120 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 602 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 602 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 982 789 € 3 735 323 € 525 923 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
7 848 €
036
B.I.5
Tovar
7 848 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 747 300 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 682 850 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 064 450 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
806 417 € 704 454 € 250 005 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
689 747 € 344 675 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
109 774 € 109 779 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 896 € 250 000 € 250 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 421 224 € 3 030 869 € 275 918 €
056
B.IV.1
Peniaze
574 750 € 2 241 728 € 275 918 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
846 474 € 789 141 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
38 126 € 42 444 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
18 506 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 620 € 42 444 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 490 313 € 3 817 600 € 525 923 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 924 491 € 1 505 949 € 995 152 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 000 000 € 1 000 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
569 822 € -5 327 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
575 150 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 328 € -5 327 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
354 669 € 511 276 € -4 848 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 564 516 € 2 311 651 € -469 229 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
51 795 € 32 496 € 748 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
748 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
51 795 € 32 496 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 663 172 € 1 657 512 € 19 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 047 € 2 346 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
1 650 000 € 1 650 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 125 € 5 166 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
849 549 € 621 643 € -469 996 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
472 380 € 462 613 € 5 605 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
-476 204 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
132 000 € 2 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
173 437 € 106 533 € 495 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 324 € 41 166 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 511 € 6 895 € 108 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 897 € 2 436 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 306 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 306 €