Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Webgate s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
82 277 € 58 928 € 56 164 € 34 974 € 16 773 € 8 605 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 353 € 7 518 € 6 312 € 8 477 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
5 353 € 7 518 € 6 312 € 8 477 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 982€ 4 147€ 6 312€ 8 477€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 371€ 3 371€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
76 924 € 51 410 € 49 852 € 26 497 € 16 773 € 8 605 €
015
B.I.
Zásoby
6 999€ 6 999€ 6 999€ 7 132€ 2 903€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
32 342 € 13 643 € 19 527 € 12 169 € 8 502 € 5 459 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
18 252€ 13 490€ 15 320€ 7 962€ 4 295€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 182€ 27€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
8 908€ 126€ 4 207€ 4 207€ 4 207€ 5 459€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
37 583 € 30 768 € 23 326 € 7 196 € 5 368 € 3 146 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
37 583€ 30 768€ 23 326€ 7 196€ 5 368€ 3 146€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
82 277 € 58 928 € 56 164 € 34 974 € 16 773 € 8 605 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
61 037 € 43 204 € 32 395 € 21 606 € 9 148 € 8 115 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 231€ 180€ 42€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
37 705€ 3 917€ 3 917€ 3 917€ 2 935€ 314€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
17 832 € 33 787 € 22 978 € 12 458 € 1 033 € 2 759 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
21 240 € 15 724 € 23 769 € 13 368 € 7 625 € 490 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
179€ 2 128€ 4 105€ 6 061€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
21 061 € 13 596 € 18 254 € 7 036 € 7 475 € 490 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
15 134€ 3 766€ 4 814€ 1 600€ 5 826€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 958€ 2 318€ 1 457€ 1 020€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 969€ 6 378€ 9 240€ 4 137€ 1 649€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 134€ 2 743€ 279€ 10€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
0€ 0€ 1 410€ 271€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
150€