Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hitachi Zosen Inova Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 959 599€ 7 058 217€ 2 918 578€ 1 713 607€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 959 599 € 7 058 217 € 2 918 578 € 1 713 607 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
159 000€ 120 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 959 599€ 7 058 217€ 2 759 504€ 1 593 607€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 74€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 452 266 € 6 437 465 € 2 864 511 € 1 625 563 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
151 115€ 90 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 475 613€ 2 661 620€ 8 336€ 24 937€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 611 366€ 2 232 398€ 1 499 088€ 613 288€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 293 322 € 1 493 693 € 1 163 439 € 859 258 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 671 735€ 1 089 072€ 849 545€ 619 390€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
584 882€ 382 537€ 298 710€ 218 666€
19
E.4.
Sociálne náklady
36 705€ 22 084€ 15 184€ 21 202€
20
F.
Dane a poplatky
776€ 2 169€ 2 409€ 358€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
66 227€ 44 695€ 37 093€ 33 730€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
66 227€ 44 695€ 37 093€ 33 730€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 962€ 2 890€ 3 031€ 3 992€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
507 333 € 620 752 € 54 067 € 88 044 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 872 620 € 2 164 199 € 1 259 965 € 985 382 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
24 748 € 0 € 18 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
24 748€ 0€ 18€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 114 € 6 860 € 6 693 € 9 334 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 5 201 € 5 004 € 8 908 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 201€ 5 004€ 8 908€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
16 417€ 699€ 1 299€ 15€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 697€ 960€ 390€ 411€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
5 634 € -6 860 € -6 675 € -9 334 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
512 967 € 613 892 € 47 392 € 78 710 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
104 448 € 127 272 € 5 386 € 18 048 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
110 402€ 127 272€ 5 386€ 18 048€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 954€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
408 519 € 486 620 € 42 006 € 60 662 €