Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
218 264€ 168 471€ 205 149€ 180 263€ 68 672€
02
501
Spotreba materiálu
154 903€ 105 910€ 134 834€ 127 302€ 47 320€
03
502
Spotreba energie
63 361€ 62 561€ 70 315€ 52 961€ 21 352€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
47 652€ 54 723€ 39 701€ 61 721€ 17 523€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 191€ 28 367€ 12 083€ 30 487€ 7 414€
08
512
Cestovné
260€ 168€ 1 198€ 1 101€ 254€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10
518
Ostatné služby
14 201€ 26 188€ 26 420€ 30 133€ 9 855€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 153 494€ 1 083 214€ 1 016 578€ 855 842€ 313 308€
12
521
Mzdové náklady
828 989€ 791 260€ 713 644€ 612 116€ 227 664€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
285 390€ 259 408€ 252 481€ 216 517€ 79 849€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 995€ 4 059€ 4 463€ 2 466€
15
527
Zákonné sociálne náklady
32 022€ 25 361€ 45 988€ 24 742€ 5 795€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 098€ 3 126€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 037€ 1 728€ 1 449€ 1 300€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 037€ 1 728€ 1 449€ 1 300€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
561€ 302€ 58€ 1 236€ 492€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
26
546
Odpis pohľadávky
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
561€ 302€ 58€ 1 236€ 492€
28
549
Manká a škody
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
34 354€ 34 228€ 34 958€ 34 880€ 11 582€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 354€ 34 228€ 34 958€ 34 880€ 11 582€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 003€ 1 899€ 2 616€ 2 528€ 493€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
0€
43
563
Kurzové straty
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
1 003€ 1 899€ 2 616€ 2 528€ 493€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
97 139€ 53 319€ 128 128€ 142 637€ 21 542€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
62
588
Náklady z odvodu príjmov
97 056€ 53 237€ 128 046€ 142 391€ 21 490€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
82€ 82€ 82€ 246€ 52€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 554 503€ 1 397 884€ 1 428 637€ 1 280 408€ 433 612€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
71 764€ 48 679€ 103 172€ 122 963€ 51 577€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
71 764€ 48 679€ 103 172€ 122 963€ 51 577€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 786€ 3 750€ 19 303€ 11 325€ 7 934€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 786€ 3 750€ 19 303€ 11 325€ 7 934€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
8€ 3€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
8€ 3€
103
663
Kurzové zisky
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 476 380€ 1 342 970€ 1 307 408€ 1 145 596€ 372 246€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
489 764€ 402 492€ 520 539€ 447 126€ 139 172€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
33 828€ 34 068€ 34 798€ 34 720€ 11 533€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
950 032€ 905 740€ 751 912€ 662 140€ 221 492€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
366€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 230€ 510€ 1 450€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
160€ 160€ 160€ 160€ 49€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 553 931€ 1 395 407€ 1 429 887€ 1 279 884€ 431 758€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-573€ -2 476€ 1 249€ -524€ -1 855€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-573€ -2 476€ 1 249€ -524€ -1 855€