Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredisko služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda

2019 2018 2017
01.01.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
941 520 € 1 018 844 € 1 114 039 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
939 835 € 966 722 € 1 060 533 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
939 835 € 966 722 € 1 060 533 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
934 947 € 962 395 € 993 695 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
3 856 € 1 216 € 5 168 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
1 032 € 3 111 € 61 670 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 685 € 51 389 € 53 308 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 685 € 43 926 € 42 024 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 685 € 43 926 € 42 024 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
0 € 7 463 € 11 283 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
0 € 2 441 € 4 094 €
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
0 € 99 € 164 €
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
0 € 4 922 € 7 025 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 733 € 198 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 733 € 198 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
941 520 € 1 018 844 € 1 114 039 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-37 481 € -104 416 € -110 930 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-37 481 € -104 416 € -110 930 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-104 416 € -110 930 € 0 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
66 935 € 6 514 € -110 930 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
979 000 € 1 123 259 € 1 224 968 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
935 586 € 971 743 € 1 067 723 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0 € 4 922 € 7 025 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
935 586 € 966 821 € 1 060 697 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
0 € 1 409 € 3 538 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0 € 1 409 € 3 538 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
43 414 € 150 107 € 153 708 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
34 285 € 9 902 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
9 129 € 414 € 599 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
0 € 78 900 € 88 284 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0 € 0 € 15 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0 € 51 362 € 54 604 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0 € 9 529 € 10 205 €