Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredisko služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda [zrušená]

2019 2018 2017
01.01.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
941 520€ 1 018 844€ 1 114 039€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
939 835€ 966 722€ 1 060 533€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
939 835€ 966 722€ 1 060 533€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
934 947€ 962 395€ 993 695€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
3 856€ 1 216€ 5 168€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
1 032€ 3 111€ 61 670€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 685€ 51 389€ 53 308€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 685€ 43 926€ 42 024€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 685€ 43 926€ 42 024€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
0€ 7 463€ 11 283€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
0€ 2 441€ 4 094€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
0€ 99€ 164€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
0€ 4 922€ 7 025€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 733€ 198€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 733€ 198€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
941 520€ 1 018 844€ 1 114 039€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-37 481€ -104 416€ -110 930€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-37 481€ -104 416€ -110 930€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-104 416€ -110 930€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
66 935€ 6 514€ -110 930€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
979 000€ 1 123 259€ 1 224 968€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
935 586€ 971 743€ 1 067 723€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 4 922€ 7 025€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
935 586€ 966 821€ 1 060 697€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
0€ 1 409€ 3 538€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0€ 1 409€ 3 538€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
43 414€ 150 107€ 153 708€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
34 285€ 9 902€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
9 129€ 414€ 599€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 78 900€ 88 284€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 15€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 51 362€ 54 604€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 9 529€ 10 205€