Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
175 745 233 € 27 960 504 € 10 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
152 396 972 € 19 067 838 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
965 546 € 34 256 €
005
A.I.2
Software
254 030€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
711 516€ 17 433€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
16 823€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
151 431 426 € 19 033 582 €
012
A.II.1
Pozemky
3 377 608€
013
A.II.2
Stavby
26 423 183€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 607 560€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
50 707 321€ 1 624 222€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 315 754€ 17 409 361€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 284 247 € 8 892 666 € 10 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
8 308 707 €
035
B.I.1
Materiál
5 615 140€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 174 619€
037
B.I.3
Výrobky
1 518 948€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
857 461 € 295 931 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
857 461€ 295 931€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
14 144 086 € 8 596 735 € 10 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
12 903 607 € 1 492 819 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
12 828 867€ 1 464 976€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
74 740€ 27 843€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
6 508 317€ 10 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
351 189€ 595 599€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
889 290€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
-26 007 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 310€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-27 317€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
64 014 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
64 014€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
175 745 233 € 27 960 504 € 10 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
90 453 402 € 22 013 989 € 10 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
500 000 € 500 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 10 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
92 510 000€ 22 510 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-996 011 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-996 011€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-1 560 587 € -996 011 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
85 291 831 € 5 946 515 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
42 646 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
42 646€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 015 456 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 015 456€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
74 369 968 € 5 946 515 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
37 449 583 € 5 946 515 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 708 938€ 3 454 135€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
35 740 645€ 2 492 380€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 309 338€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
606 965€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
35 004 082€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 863 761 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
373 310€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 490 451€