Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Karpatská residence, s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 951 722 € 4 916 € 4 921 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
70 292 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
70 292€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 881 430 € 4 916 € 4 921 €
015
B.I.
Zásoby
3 983 332€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 019 451€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
800 032 € 4 879 € 4 800 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
800 032€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 879€ 4 800€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
78 615 € 37 € 121 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
78 615€ 37€ 121€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 951 722 € 4 916 € 4 921 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 700 € 4 916 € 4 921 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-3 300 € -84 € -79 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
5 950 022 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 720 571€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 472 104 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
172 104€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 300 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
757 347€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci