Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 499 375€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 697 486 € 14 775 272 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 269 025€ 10 764 215€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
117€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 230 234€ 3 961 950€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
168 750€ 17 983€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
29 360€ 31 124€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 665 777 € 14 722 282 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 887 329€ 14 224 308€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 645€ 24 008€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
447 213€ 291 254€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
148 742 € 128 193 €
16
E.1.
Mzdové náklady
104 606€ 128 193€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
37 735€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 401€
20
F.
Dane a poplatky
643€ 721€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
149 743€ 19 412€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
149 743€ 19 412€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 351€ 29 510€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 111€ 4 876€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
31 709 € 52 990 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
148 189 € 186 595 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 139 € 47 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
5 139€ 47€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
17 543 € 15 346 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 898 € 3 194 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 898€ 3 194€
52
O.
Kurzové straty
2 044€ 1 148€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 601€ 11 004€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 404 € -15 299 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
19 305 € 37 691 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 031 € 12 656 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 031€ 12 656€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
15 274 € 25 035 €