Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 947 690€ 2 633 508€ 2 038 092€ 268 926€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 814 573 € 4 235 557 € 2 628 233 € 271 965 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
41 632€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 947 690€ 2 633 508€ 1 996 460€ 268 926€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
745 788€ 5 615€ 275 090€ 939€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
121 095€ 1 596 434€ 315 051€ 2 100€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 015 556 € 4 171 189 € 2 590 142 € 260 264 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
41 632€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
592 229€ 615 731€ 557 240€ 83 273€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
722 887€ 1 174 453€ 871 428€ 83 959€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
280 824 € 362 689 € 245 791 € 26 959 €
16
E.1.
Mzdové náklady
204 986€ 265 826€ 179 330€ 19 494€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
71 445€ 93 133€ 62 864€ 6 857€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 393€ 3 730€ 3 597€ 608€
20
F.
Dane a poplatky
21 852€ 24 913€ 39 431€ 8 341€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
373 575€ 276 037€ 163 663€ 42 458€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
373 575€ 276 037€ 163 663€ 42 458€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
833 447€ 285 875€ 2 780€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
856€ 315€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
189 886€ 1 717 051€ 385 082€ 12 494€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-200 983 € 64 368 € 38 091 € 11 701 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
632 574 € 843 324 € 567 792 € 101 694 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
83 € 150 € 79 € 11 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
83€ 150€ 79€ 11€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
31 438 € 63 599 € 42 043 € 3 034 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
27 059 € 50 205 € 37 315 € 2 681 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
27 059€ 50 205€ 37 315€ 2 681€
52
O.
Kurzové straty
392€ 1 714€ 1 211€ 80€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 987€ 11 680€ 3 517€ 273€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-31 355 € -63 449 € -41 964 € -3 023 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-232 338 € 919 € -3 873 € 8 678 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 158 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 158€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-232 338 € 919 € -3 873 € 5 520 €