Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchod Bečica s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.09.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
23 334 387€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 795 778€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
538 609 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
70 557 € 66 523 € 5 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
70 557€ 66 523€ 5 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
269 734 € 62 801 € 2 729 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
85 971€ 599€ 429€
10
B.2
Služby
183 763€ 62 202€ 2 300€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
339 432 € 3 722 € 2 271 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
302 787 €
13
C.1
Mzdové náklady
220 770€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
76 901€
16
C.4
Sociálne náklady
5 116€
17
D
Dane a poplatky
6 023€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 502€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 403€ 24€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 070€ 81€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
22 453 € 3 665 € 2 271 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
224€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 428€ 159€ 7€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-15 204 € -159 € -7 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 249 € 3 506 € 2 264 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 774 € 736 € 475 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 774€ 736€ 475€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 475 € 2 770 € 1 789 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 249 € 3 506 € 2 264 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 475 € 2 770 € 1 789 €