Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.11.2018
31.12.2018
01.11.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
329 132 € 362 134 € 2 420 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
168 393 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
136 488 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
136 488€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
31 905 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 905€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
159 643 € 361 679 € 1 200 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
11 852 €
039
B.I.5
Tovar
11 852€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
96 803 € 323 200 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
12 669 € 3 200 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
12 669€ 3 200€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
80 000€ 320 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 462€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 672€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
50 988 € 38 479 € 1 200 €
072
B.V.1.
Peniaze
36 666€ 38 287€ 1 200€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 322€ 192€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 096 € 455 € 1 220 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 096€ 455€ 1 220€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
329 132 € 362 134 € 2 420 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
291 231 € 361 403 € 1 200 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
1 000 € 1 000 € 1 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000€ 1 000€ 1 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
360 000€ 360 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
200 € 200 € 200 €
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
200€ 200€ 200€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
204 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
204€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-70 173 € 203 € 0 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
37 901 € 731 € 1 220 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
16 225 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
16 146€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
79€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
20 952 € 556 € 1 220 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
10 780 € 455 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
455€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 780€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 224€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 710€ 1 220€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 882€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
512€ 101€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 844€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
724 € 175 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
724€ 175€