Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Heneken Mazak, s. r. o.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 270 794 € 2 030 643 € 2 292 520 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
312 122 € 5 646 € 770 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 780 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 780€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
170 342 € 5 646 € 770 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
168 044€ 5 646€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 298€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
770€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
135 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
135 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 948 363 € 2 023 947 € 2 291 078 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 900 748 € 1 574 730 € 1 710 103 €
035
B.I.1
Materiál
2 029 108€ 673 351€ 1 061 528€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
857 806€ 901 379€ 648 575€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
13 834€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 353 € 21 282 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
6 353€ 21 282€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 439 345 € 408 236 € 378 035 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 063 983 € 84 975 € 119 538 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 546€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
473 121€ 903€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
590 862€ 84 072€ 113 992€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
17 615€ 20 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
24 899€ 207 053€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
151 136€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
224 226€ 280 747€ 31 444€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
608 270 € 34 628 € 181 658 €
072
B.V.1.
Peniaze
424€ 2 471€ 401€
073
B.V.2.
Účty v bankách
607 846€ 32 157€ 181 257€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 309 € 1 050 € 672 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
118€ 130€ 130€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 191€ 920€ 542€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 270 794 € 2 030 643 € 2 292 520 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 016 290 € 848 745 € 91 482 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
90 540 € -13 111 € -78 071 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
90 540€ -13 111€ -78 071€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
804 198 € 164 053 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
856 356€ 164 053€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-52 158€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 116 052 € 692 303 € 164 553 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 254 504 € 1 181 898 € 2 164 893 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
62 414 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 124€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
39 262€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
22 028€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 149 910 € 1 172 969 € 2 163 493 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 641 524 € 944 039 € 1 824 951 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
16 110€ 4 884€ 52€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
7 088€ 2 753€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 618 326€ 936 402€ 1 824 899€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
237 699€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 407€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 626€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
155 334€ 166 353€ 112 735€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
20 221€ 105 823€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
62 320€ 42 356€ 119 984€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
42 180 € 8 929 € 1 400 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 927€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 253€ 8 929€ 1 400€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
36 145 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
36 145€