Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.03.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
478 072 € 356 169 € 132 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
478 042€ 356 000€ 132 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
169€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
253 379 € 114 050 € 79 055 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 755€ 7 869€ 17 891€
11
C.
Služby
80 318€ 44 303€ 44 658€
12
D.
Osobné náklady
150 793€ 53 890€ 8 461€
13
E.
Dane a poplatky
114€ 235€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 713€ 7 302€ 7 223€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 686€ 451€ 822€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
224 693 € 242 119 € 52 945 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
385 969 € 303 997 € 69 451 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
238 € 1 287 € 27 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
238€ 1 287€ 27€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-238 € -1 287 € -27 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
224 455 € 240 832 € 52 918 €
36
P.
Daň z príjmov
47 391€ 50 878€ 11 399€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
177 064 € 189 954 € 41 519 €