Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
36 613€ 12 349€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
324 230 € 330 289 € 12 414 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 452€ 7 483€ 12 414€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
267 553€ 271 013€
05
III.
Tržby z predaja služieb
27 197€ 49 793€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 028€ 2 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
321 406 € 312 468 € 12 065 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 309€ 435€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
164 255€ 142 162€ 5 095€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
55 294€ 68 663€ 6 878€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
98 266 € 100 868 €
16
E.1.
Mzdové náklady
74 488€ 75 493€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 778€ 25 375€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
382€ 340€ 92€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 555€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 555€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
345€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 824 € 17 821 € 349 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
94 344 € 117 029 € 441 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
501 € 264 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
39 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
39€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
462€ 264€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-501 € -264 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 323 € 17 557 € 349 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
790 € 3 687 € 74 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
790€ 3 687€ 74€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 533 € 13 870 € 275 €