Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 160 227€ 878 493€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 160 227 € 878 493 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 074€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 159 153€ 878 479€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
889 837 € 542 427 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 690€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
309 138€ 96 805€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
569 767€ 433 071€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
254 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
254€
20
F.
Dane a poplatky
260€ 141€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 202€ 4 461€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 202€ 4 461€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
216€ 4 259€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
270 390 € 336 066 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
281 322 € 344 913 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
181 € 79 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
181€ 79€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-181 € -79 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
270 209 € 335 987 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
57 792 € 72 468 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
57 792€ 72 468€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
212 417 € 263 519 €