Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lesnica – tradícia Pienin s. r. o., r. s. p.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
116 515 € 67 712 € 0 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
84 414€ 46 081€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
32 101€ 21 631€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
107 383 € 60 705 € 0 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
42 913€ 21 662€
11
C.
Služby
15 332€ 7 435€
12
D.
Osobné náklady
49 105€ 31 578€
13
E.
Dane a poplatky
33€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
9 132 € 7 007 € 0 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
26 169 € 16 984 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
68 € 53 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
68€ 53€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-68 € -53 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
9 064 € 6 954 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
9 064 € 6 954 € 0 €