Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020
01.11.2022
31.10.2023
01.01.2022
31.10.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.08.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
225 665 € 185 193 € 197 433 € 190 736 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
167 206 € 159 347 € 168 706 € 179 319 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
167 206 € 159 347 € 168 706 € 179 319 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
147 248€ 156 034€ 163 500€ 172 220€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 958€ 3 313€ 5 206€ 7 099€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
58 459 € 25 846 € 28 727 € 11 417 €
015
B.I.
Zásoby
7 696€ 7 696€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 920 € 2 972 € 6 366 € 3 001 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 119€ 2 680€ 4 426€ 2 560€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
422€ 1 595€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 379€ 292€ 345€ 441€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
43 843 € 15 178 € 22 361 € 8 416 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
43 843€ 15 178€ 22 361€ 8 416€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
225 665 € 185 193 € 197 433 € 190 736 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
46 492 € -43 530 € -13 091 € -2 922 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
53 450€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-43 028€ -18 092€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
31 070 € -30 438 € -18 091 € -7 922 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
179 173 € 228 723 € 210 524 € 193 658 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
106 320€ 131 280€ 134 480€ 133 520€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
55 910 € 91 026 € 71 205 € 44 609 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 420€ 4 603€ 6 203€ 4 069€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 081€ 2 430€ 1 386€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 225€ 544€ 152€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
44 184€ 83 449€ 63 464€ 40 540€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 583€ 2 577€ 999€ 169€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
15 360€ 3 840€ 3 840€ 15 360€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci