Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.05.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
71 787 € 66 396 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
52 300 € 18 525 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
52 300 € 18 525 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
52 300€ 12 255€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 270€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
19 487 € 47 871 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 971 € 1 082 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 572€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 082€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
399€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
15 516 € 46 789 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
15 516€ 46 789€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
71 787 € 66 396 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 845 € 3 024 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 976€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-1 179 € -1 976 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
69 942 € 63 372 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
69 762 € 63 222 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
635€ 222€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
626€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
68 501€ 63 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
180€ 150€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci