Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 30K/15/2019

  • Spisová značka 30K/15/2019
  • Prvý a posledný záznam 20.9.2019 - 8.7.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.7.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
3.7.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
10.6.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
1.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
1.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
13.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
6.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
6.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
13.3.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
2.3.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
11.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
20.1.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
20.1.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Košice Košický
7.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
12.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
9.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický