Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 295291

WIC EUROPE, s.r.o.- v likvidácii

 • Konanie č. 295291
 • Vydaný 15.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2011 21.7.2011
 • Úpadca WIC EUROPE, s.r.o.- v likvidácii
  IČO: 34122079
  Fándlyho 7
  91701   Trnava 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WIC EUROPE, s.r.o. - v likvidácii, IČO: 34 122 079, ul. Fándlyho 7, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd.: Sro, vložka č. 25215/T, správcom majetku ktorého je: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Františkánska ul. č. 22, 917 01 Trnava, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Františkánska ul. č. 22, 917 01 Trnava, z funkcie správcu úpadcu: WIC EUROPE, s.r.o. - v likvidácii, IČO: 34 122 079, ul. Fándlyho 7, 917 01 Trnava.

Odôvodnenie

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WIC EUROPE, s.r.o. - v likvidácii, IČO: 34 122 079, ul. Fándlyho 7, 917 01 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Františkánska ul. č. 22, 917 01 Trnava, uznesením č. k.: 31K/12/2010 - 269 zo dňa 15.04.2011, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.04.2011, zrušil konkurzné konanie na úpadcu: WIC EUROPE, s.r.o. - v likvidácii, IČO: 34 122 079, ul. Fándlyho 7, 917 01 Trnava, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2011.

Podaním zo dňa 08.07.2011, doručeným tunajšiemu súdu dňa 11.07.2011 správca oznámil, že predložil správcovi dane - Daňovému úradu Trnava individuálnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu zrušenia konkurzu. Zároveň správca uviedol, že nakoľko v rámci konkurzného konania bol speňažený všetok majetok úpadcu a doklady, ktorými správca disponoval tvoria súčasť správcovského spisu, nedošlo k protokolárnemu odovzdaniu majetku, prípadne podkladov likvidátorovi úpadcu. Na záver správca požiadal o odvolanie z funkcie, nakoľko sú preto splnené všetky podmienky v súlade s ustanovením § 102 ods. 5 ZKR.

Podľa § 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ku dňu zrušenia konkurzu správca uzavrie účtovné knihy a zostaví individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov. Správca tiež odovzdá úpadcovi, prípadne likvidátorovi všetky potrebné doklady, zostávajúci majetok a zaistí ďalšie činnosti súvisiace so zrušením konkurzu. Po vykonaní týchto činností súd odvolá správcu z funkcie.

Na základe vyššie uvedených skutočností a za použitia citovaných zákonných ustanovení súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 31K/12/2010
 • ICS 2110205935
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Simona Široká