Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 243171

POWER-SYSTEMS, s.r.o.

 • Konanie č. 243171
 • Vydaný 15.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 144 z roku 2011 27.7.2011
 • Úpadca POWER-SYSTEMS, s.r.o.
  IČO: 31391133
  Bzovícka 18
  85107   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu POWER-SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Bzovícka 18, 851 07 Bratislava, IČO: 31 391 133, správcom ktorého je Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1267, o určenie odmeny predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1267, odmenu za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 796,65 eura, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloženého preddavku evidovaný pod položkou D 130, pol reg. 70/11, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Súd vráti zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 863,05 eura jeho zložiteľovi: Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners s.r.o., Beňadická 8, 851 06 Bratislava, IČO: 35 917 440, ktorý bude vyplatený prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloženého preddavku evidovaný pod položkou D 130, pol reg. 70/11, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 04.05.2011, č.k. 3K/26/2011-65, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2011, začal na návrh dlžníka konkurzné konanie voči dlžníkovi: POWER-SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Bzovícka 18, 851 07 Bratislava, IČO: 31 391 133. Vzhľadom na to, že hodnota majetku dlžníka z ním predloženého zoznamu majetku odôvodňovala pochybnosti súdu o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, súd uznesením zo dňa 19.05.2011, č.k. 3K/26/2011-69, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2011, ustanovil dlžníkovi predbežného správcu - Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1267 a uložil mu povinnosť zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie.

Dňa 30.05.2011 a 13.06.2011 predbežný správca dlžníka, predložil súdu priebežné správy o stave majetku dlžníka a dňa 14.06.2011 predložil záverečnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch.

Okresný súd Bratislava I Uznesením zo dňa 20.06.2011, č.k. 3K/26/2011-91, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2011 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi POWER-SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Bzovícka 18, 851 07 Bratislava, IČO: 31 391 133, pre nedostatok majetku.

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 21 ods. 3 tretia veta ZKR odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu.

V zmysle § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 posledná veta ZKR proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. patrí za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 €.

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 € pri fyzickej osobe a 995,82 € pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Súd uložil predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie. Predbežný správca predložil súdu dňa 30.05.2011, 13.06.2011 a dňa 14.06.2011 priebežné správy, čím dodržal vyhláškou ustanovené lehoty na ich predloženie. Predbežný správca si počas výkonu svojej funkcie riadne plnil svoje povinnosti, v stanovených lehotách predkladal súdu priebežné správy, preto sa mu na základe vyššie uvedeného paušálna odmena v zmysle ust. § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. neznižuje.

Predbežný správca si nevyčíslil a neuplatnil náhradu preukázaných výdavkov súvisiacich so zisťovaním majetku dlžníka, a preto mu súd tieto výdavky nepriznáva.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, súd priznáva predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura zvýšenú o daň z pridanej hodnoty, t.j. o sumu 132,77 eura, keďže je predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, čoho dôkazom je aj priložená fotokópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty. O vrátení zvyšnej časti preddavku súd rozhodol v súlade s ust. § 21 ods. 3 ZKR.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/26/2011
 • ICS 1111212522
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová