Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 370170

PADERTEG SLOVAKIA s.r.o.

 • Konanie č. 370170
 • Vydaný 9.8.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 159 z roku 2011 17.8.2011
 • Úpadca PADERTEG SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36388629
  Závodná 459
  02743   Nižná
 • Navrhovatelia PADERTEG SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36388629
  Závodná 459
  02743   Nižná
 • BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
  IČO: 36865044
  Hviezdoslavovo námestie 1683
  02601   Dolný Kubín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 388 629, právne zastúpeného: BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 1683, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 865 044, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto

Rozhodnutie

Vracia navrhovateľovi: PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 388 629 preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR, vedený pod položkou denníka D14K 44/11, účt. dokl. 4/06 - 11 a pod pol. reg. 44/11.

Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR, vedený pod položkou denníka D14K 44/11, účt. dokl. 4/06 - 11 a pod pol. reg. 44/11.

Odôvodnenie

Pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatil navrhovateľ - dlžník na účet Okresného súdu Žilina dňa 1.6.2011 preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR.

Podaním zo dňa 15.6.2011 vzal navrhovateľ návrh na vyhlásenie konkurzu späť a žiadal konanie zastaviť. Na základe tohto dispozitívneho úkonu súd s poukazom na ustanovenie § 15 ods. 1 a 2 ZKR uznesením č. k. 4K 15/2011-142 zo dňa 17.6.2011 konkurzné konanie dlžníka zastavil.

Podľa § 13 ods. 1 ZKR, navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok"). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim jeho zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi.

Podľa § 21 ods. 3 veta prvá až štvrtá ZKR, predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu. Odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu. Nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

Na základe citovaných zákonných ustanovení s poukazom na skutočnosť, že dlžníkovi nebol pred zastavením konkurzného konania v dôsledku späťvzatia návrhu zo strany navrhovateľa po začatí konkurzného konania ustanovený predbežný správca, rozhodol súd o vrátení zaplateného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu navrhovateľovi tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v dvoch vyhotoveniach, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia. V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 4K/15/2011
 • ICS 5111217932
 • Vydal JUDr., Ing. Katarína Muráriková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Stanislava Čičmanová