Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 250097

Technické služby Bratislava s.r.o.

 • Konanie č. 250097
 • Vydaný 22.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca Technické služby Bratislava s.r.o.
  IČO: 35943572
  Technická 6
  82104   Bratislava
Správcovia
 • Denisa Mikušová Schultzová, Mgr.
  Vajnorská 1306/5
  83103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I vo veci navrhovateľa - veriteľa: ALAND GROUP a.s., Pri starom letisku 12, 831 07 Bratislava, IČO: 35 967 773, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Technické služby Bratislava s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 943 572

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi Technické služby Bratislava s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 943 572 predbežného správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, Digital park II-Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349.

Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Odôvodnenie

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.08.2011, č.k. 3K/46/2011-52, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.08.2011, začal súd konkurzné konanie voči dlžníkovi: Technické služby Bratislava s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 943 572.

Dňa 05.09.2011 súd vyzval dlžníka, aby sa v súlade s ust. § 19 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) v lehote 10 dní vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť.

Dňa 09.09.2011 sa súdu vrátila nedoručená výzva s poznámkou - adresát je neznámy.

Podľa § 19 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu veriteľa, súd do piatich dní od začatia konkurzného konania doručí dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu aj s prílohami spolu s výzvou, aby sa do 10 dní od doručenia výzvy vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť s poučením, že inak bude na jeho majetok vyhlásený konkurz; výzva sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

Podľa § 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť podľa odseku 1, súd môže do piatich dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1 určiť dlžníkovi lehotu nie dlhšiu ako 10 dní na predloženie ďalších dôkazov. Ak súd dlžníkovi lehotu na predloženie ďalších dôkazov neurčí alebo dlžník ani v dodatočnej lehote určenej súdom neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd najneskôr do piatich dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1 alebo od uplynutia lehoty na predloženie ďalších dôkazov vyhlási na majetok dlžníka konkurz, alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.

Podľa § 21 ods. 5 ZKR na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu sa použijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a dohľade súdu nad správcom počas konkurzu.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR druhá veta, súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov.

Súd po začatí konkurzného konania má pochybnosti o tom, či majetok dlžníka Technické služby Bratislava s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35 943 572 bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, nakoľko súd nemá preukázanú jeho majetnosť.

Vzhľadom na horeuvedené, súd náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovuje dlžníkovi v zmysle § 19 ods. 2 ZKR predbežného správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, Digital park II-Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349 a ukladá mu vypracovať a predložiť súdu správy o majetku dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/46/2011
 • ICS 1111225017
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová