Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 304882

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA

 • Konanie č. 304882
 • Vydaný 7.10.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198 z roku 2011 14.10.2011
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Sládkovičovo, Veľkoúľanská 1207, 925 21 Sládkovičovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 16552/T, odd.: Sro, takto

Rozhodnutie

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany.

Odôvodnenie

Navrhovateľ sa návrhom zo dňa 14.09.2011, doručeným súdu dňa 06.10.2011, domáhal vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka. K návrhu pripojil právoplatné a vykonateľné rozhodnutie Daňového úradu Sládkovičovo zo dňa 23.06.2011 č. 617/230/12190/11/Dum, doklad o doručení rozhodnutia dlžníkovi, výzvu dlžníkovi zo dňa 23.08.2011, doklad o doručení výzvy dlžníkovi, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta zo dňa 17.05.2011 č. 700-0610547011-GC04/11, doklad o doručení rozhodnutia dlžníkovi, výzvu dlžníkovi zo dňa 20.07.2011, doklad o doručení výzvy dlžníkovi a napokon doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 eura.

Podľa tvrdení navrhovateľa navrhovateľ je dlžníkovým veriteľom, navrhovateľ má voči dlžníkovi peňažnú pohľadávku v celkovej výške 906.094,27 eur.

Podľa § 3 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku. Platobne neschopný je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Podľa § 11 ods. 1 ZKR návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde (ďalej len "súd"). Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon.

Podľa § 11 ods. 3 ZKR veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je dlžník voči nemu viac ako 30 dní v omeškaní s plnením peňažného záväzku a zároveň možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť tohto dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch vykonateľných alebo písomne uznaných peňažných pohľadávok aspoň dvoch veriteľov, napriek tomu, že bol veriteľmi týchto pohľadávok písomne vyzvaný na ich zaplatenie.

Podľa § 12 ods. 2 ZKR návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať aj skutočnosti, z ktorých veriteľovi vyplýva oprávnenie podať návrh a ktoré odôvodňujú platobnú neschopnosť dlžníka; k návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré preukazujú pohľadávku, ktorá mu zakladá oprávnenie podať návrh, a ktoré odôvodňujú platobnú neschopnosť dlžníka. Pohľadávka veriteľa, ktorý podáva návrh, sa považuje za preukázanú, ak je uznaná dlžníkom na listine s úradne osvedčeným podpisom dlžníka alebo doložená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu. Návrh je veriteľ povinný podať v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.

Podľa § 13 ods. 1 ZKR navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok"). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim jeho zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi.

Podľa § 14 ods.1 ZKR, ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu v rovnakej lehote uznesením odmietne. Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

Podľa § 14 ods.2 ZKR súd nevyzýva navrhovateľa na opravu ani doplnenie neúplného alebo nesprávneho návrhu na vyhlásenie konkurzu. Súd návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu pred začatím konkurzného konania dlžníkovi nedoručuje ani dlžníka nevyzýva, aby sa k návrhu na vyhlásenie konkurzu vyjadril.

Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.

Podľa § 14 ods. 5 ZKR začatie konkurzného konania má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Súd preskúmal podmienky konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a formálne náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu a zistil, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, a to ako všeobecné náležitosti návrhu tak i osobitné náležitosti veriteľského návrhu, preto v súlade s § 14 ods. 1 ZKR rozhodol o začatí konkurzného konania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 25K/43/2011
 • ICS 2111221911
 • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Lenka Mórová