Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 438103

KIBANET, s.r.o.

 • Konanie č. 438103
 • Vydaný 24.10.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 209 z roku 2011 31.10.2011
 • Úpadca KIBANET, s.r.o.
  IČO: 46068431
  Gen. M. R. Štefánika 373/11
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka KIBANET, s. r. o. so sídlom Gen. M. R. Štefánika 373/11, 911 01 Trenčíne, IČO 46 068 431, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o vrátení preddavku, takto

Rozhodnutie

Tomášovi Kútnemu, bytom Kukučínova 325, Dolné Kočkovce sa v r a c i a preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 EUR, zaúčtovaný pod pol. 18a 86/11 prostredníctvom tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto uznesenia na číslo účtu 2618165578/1100.

U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vrátila Tomášovi Kútnemu, bytom Kukučínova 325, Dolné Kočkovce, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 EUR zaúčtovaný pod položkou reg. 18a 86/11 na číslo účtu 2618165578/1100.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z. ).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/46/2011
 • ICS 3111223928
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Veronika Hlobeňová