Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 310611

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA

 • Konanie č. 310611
 • Vydaný 21.11.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2011 28.11.2011
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Sládkovičovo, Veľkoúľanská 1207, 925 21 Sládkovičovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 16552/T, odd.: Sro, takto

Rozhodnutie

Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany.

Odôvodnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.10.2011 č.k. 25K/43/2011-17 súd rozhodol tak, že začína konkurzné konanie na majetok dlžníka.

Dňa 02.11.2011 sa uskutočnil výsluch dlžníka za účelom vyjadrenia sa k návrhu a osvedčenia platobnej schopnosti. Dlžník predložil písomnú žiadosť o predĺženie lehoty na osvedčenie platobnej neschopnosti a to z dôvodu, že účtovníctvo dlžníka sa nachádza v Českej republike a teda nebolo možné v stanovenej lehote predložiť doklady osvedčujúce platobnú schopnosť.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu veriteľa, súd do piatich dní od začatia konkurzného konania doručí dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu aj s prílohami spolu s výzvou, aby sa do 10 dní od doručenia výzvy vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť s poučením, že inak bude na jeho majetok vyhlásený konkurz; výzva sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

Podľa § 19 ods. 2 ZKR, ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť podľa odseku 1, súd môže do piatich dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1 určiť dlžníkovi lehotu nie dlhšiu ako 10 dní na predloženie ďalších dôkazov. Ak súd dlžníkovi lehotu na predloženie ďalších dôkazov neurčí alebo dlžník ani v dodatočnej lehote určenej súdom neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd najneskôr do piatich dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1 alebo od uplynutia lehoty na predloženie ďalších dôkazov vyhlási na majetok dlžníka konkurz, alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.

Podľa § 19 ods. 3 ZKR, ak dlžník v konkurznom konaní, ktoré sa začalo na základe návrhu veriteľa, osvedčí svoju platobnú schopnosť, súd konkurzné konanie najneskôr do piatich dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1 alebo od uplynutia lehoty na predloženie ďalších dôkazov uznesením zastaví. Uznesenie súd doručí účastníkom konkurzného konania; uznesenie tiež bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie veriteľ, ktorý je účastníkom konkurzného konania. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.

Dňa 11.11.2011 doručil dlžník Okresnému súdu Trnava podanie označené ako odvolanie proti uzneseniu zo dňa 07.10.2011, v ktorom uviedol, že navrhovateľ- veriteľ opiera svoj návrh o právoplatnú a vykonateľnú pohľadávku ako aj o výzvy na zaplatenie nedoplatkov. Súčasne navrhovateľ svoj návrh opiera o právoplatnú a vykonateľnú pohľadávku ďalšieho veriteľa a to Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta. Dlžník vo svojom návrhu ďalej uviedol, že nepopiera, že vo svojom účtovníctve vedie ako veriteľa Daňový úrad Sládkovičovo, ktorého daňový nedoplatok uznal a zaviazal sa ho splácať v splátkach, avšak v návrhu označený veriteľ Sociálna poisťovňa, nie je jeho veriteľom, nakoľko záväzok vyplývajúci z vykonateľného platobného výmeru voči tomuto veriteľovi v účtovníctve neeviduje. V závere svojho podania dlžník navrhol, aby súd konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok zastavil, z dôvodu, že osvedčil svoju platobnú schopnosť . Dlžník k podaniu doložil aj doklad o úhrade sumy vo výške 8.794,96 eur Sociálnej poisťovni, pobočka Galanta.

Platobná neschopnosť sa v konkurznom konaní zisťuje ako jedna z materiálnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu. Z týchto dôvodov sa musí platobná neschopnosť posudzovať len podľa § 3 ods. 2 ZKR. Aby šlo o platobnú neschopnosť zákon vyžaduje pluralitu veriteľov a neschopnosť plniť viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti. Uvedené podmienky musia byť splnené naraz, inak tu platobná neschopnosť nie je. Existenciu veriteľov a ich pohľadávok, ktoré sú preukázané právoplatnými rozhodnutiami, môže dlžník poprieť najmä zaplatením pohľadávok.

Vzhľadom k tomu, že dlžník preukázal, že nemá dvoch veriteľov, nakoľko pohľadávka jedného z nich zanikla jej zaplatením a teda nie je splnená jedna z podmienok platobnej neschopnosti, súd s poukazom na vyššie citované ustanovenia rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie veriteľ, ktorý je účastníkom konkurzného konania do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na Okresnom súde Trnava.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 25K/43/2011
 • ICS 2111221911
 • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Lenka Mórová