Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 276962

DICIO s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 276962
 • Vydaný 28.3.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 66 z roku 2012 3.4.2012
 • Úpadca DICIO s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35680199
  Karpatská 15
  81105   Bratislava
Správcovia
 • Veronika Kubriková, JUDr.
  Rybárska 199/5
  95501   Továrniky
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Katarína Bartalská, Drotárska cesta 96, 811 02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti - DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199, predbežného správcu: JUDr. Veroniku Kubrikovú, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1587.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.03.2012, č. k. 3K/11/2012-127, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2012, začal na návrh likvidátora dlžníka: DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199 ( ďalej len „ Dlžník “ ) konkurzné konanie na majetok Dlžníka.

Podľa § 18 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“ ), ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.

Podľa § 21 ods. 1, predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súd môže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými je predbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť.

Podľa § 21 ods. 5 ZKR na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu sa použijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a dohľade súdu nad správcom počas konkurzu.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR druhá veta, súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov.

Súd po začatí konkurzného konania z predloženého zoznamu majetku zisťoval hodnotu majetku Dlžníka. Hodnota takto zisteného majetku odôvodňuje pochybnosti súdu o tom, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu. Vzhľadom na to, súd náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovuje Dlžníkovi podľa § 18 ZKR predbežného správcu: JUDr. Veroniku Kubrikovú, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1587 a ukladá mu vypracovať a predložiť súdu správy o majetku Dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/11/2012
 • ICS 1112206639
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová