Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 281269

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 281269
 • Vydaný 26.4.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 86 z roku 2012 4.5.2012
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Správcovia
 • Dušan Marko, Mgr.
  Korytnická 1
  82106   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Kanlux, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 3 6690 422, právne zastúpeného: Mgr. Peter Gemeran, advokát, so sídlom Župné nám. č. 3, 811 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237 predbežného správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 28.02.2012, č.k. 4K/6/2012-23, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2012 začal na návrh veriteľa: Kanlux, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 3 6690 422 ( ďalej len „ Veriteľ “ ), konkurzné konanie na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237 ( ďalej len „ Dlžník “ ).

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 12.03.2012, č.k. 4K/6/2012-25, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2012 vyzval Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od jeho doručenia vyjadril k v prílohe predloženému návrhu , osvedčil svoju platobnú schopnosť a uviedol, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“).

Dňa 25.4.2012 Dlžník doručil súdu vyjadrenie k predmetnému návrhu na vyhlásenie konkurzu v ktorom uvádza, že svoju platobnú schopnosť osvedčiť nevie, je platobne neschopný a predlžený, a zároveň uvádza, že súhlasí s tým, aby súd v predmetnej veci rozhodol bez pojednávania a všetky žiadané doklady predloží bezodkladne po ich vypracovaní účtovníkom.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a), bodu 1. podbodu 1a bodu 3 ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd do piatich dní od začatia konkurzného konania odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Podľa § 19 ods. 1 písm. b) ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa súd rozhodne vo veci vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania.

Podľa § 19 ods. 1, písm. d) ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote podľa § 20 ods. 1.

Podľa § 21 ods. 1 ZKR, predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súd môže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými je predbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť.

Podľa § 21 ods. 5 ZKR na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu sa použijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a dohľade súdu nad správcom počas konkurzu.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR druhá veta, súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov.

Keďže Dlžník v lehote stanovenej zákonom neosvedčil svoju platobnú schopnosť ( sám oznamuje súdu, že je platobnú neschopný ) a po začatí konkurzného konania má súd pochybnosti o tom, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, nakoľko súd nemá preukázanú jeho majetnosť, náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovuje Dlžníkovi v zmysle § 19 ods. 2 ZKR predbežného správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava a ukladá mu vypracovať a predložiť súdu správy o majetku Dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Veronika Pavlisová