Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 423704

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 423704
 • Vydaný 14.5.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 96 z roku 2012 21.5.2012
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľov - veriteľov: 1) RE-STAV s.r.o., so sídlom Nábrežie Mládeže 85, 949 01 Nitra, IČO: 36 558 737, 2) GEA Klimatizácia s.r.o., so sídlom Odborárska 3, 831 02 Bratislava, IČO: 35 689 161, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, takto

Rozhodnutie

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132.

Odôvodnenie

Návrhom zo dňa 9.2.2012, doručeným súdu dňa 14.2.2012, sa navrhovatelia - veritelia domáhali vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka. Návrh odôvodnili najmä tým, že dlžník je platobne neschopný, keďže majú voči nemu splatné pohľadávky. Navrhovateľ v rade 1) má voči dlžníkovi vykonateľnú pohľadávku. Na preukázanie tejto pohľadávky navrhovateľ 1) predložil Rozsudok Okresného súdu Žilina č.k. 20Cb 391/2009-185, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25.11.2011. Navrhovateľ v rade 2) má voči dlžníkovi pohľadávku, ktorú dlžník písomne uznal. Na preukázanie tejto pohľadávky navrhovateľ predložil Zmluvu o urovnaní záväzkov zo dňa 14.09.2009. Obsahom tejto Zmluvy je uznanie záväzku dlžníka vo výške 469.459,- EUR voči navrhovateľovi v rade 2). Podpis dlžníka na Zmluve je úradne osvedčený.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Podľa § 11 ods. 3 ZKR, veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.

Podľa § 12 ods. ZKR, návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného predpisu. Podpis navrhovateľa, ktorý nie je orgánom verejnej moci, musí byť v návrhu úradne osvedčený. Návrh musí byť podaný v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.

Podľa § 12 ods. 2 ZKR, ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, ako aj označiť svoju pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku označenú v návrhu. Navrhovateľ pohľadávku doloží

a) písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,

b) vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,

c) potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh voči právnickej osobe, alebo

d) potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii pohľadávky štátu z príspevku poskytnutého dlžníkovi z prostriedkov Európskej únie, 4a) schváleného a účtovaného certifikačným orgánom. 4b)

Podľa § 13 ods. 1 ZKR, navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok"). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim jeho zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo súd nezačne konkurzné konanie z iného dôvodu alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi.

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (ďalej len „vyhláška“), preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je 1 659,70 eura.

Podľa § 14 ods. 1 ZKR, ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak v rovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatí konkurzného konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

Súd preskúmal návrh v zmysle uvedených zákonných ustanovení, z ktorých vyplýva, že veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ak môže insolvenciu dlžníka odôvodnene predpokladať. Navrhovateľ 1) ako veriteľ v návrhu osvedčil, že má voči dlžníkovi vykonateľnú peňažnú pohľadávku, ktorú doložil vykonateľným rozhodnutím. Navrhovateľ 2) ako veriteľ osvedčil, že má voči dlžníkovi pohľadávku, ktorú doložil listinou o uznaní dlhu s úradne osvedčeným podpisom dlžníka.. Súd mal ďalej za preukázané, že navrhovatelia spolu s návrhom zaplatili preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. Nakoľko návrh spĺňa obsahové i formálne náležitosti predpokladané ZKR a Občianskym súdnym poriadkom, rozhodol súd o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi tak, ako vyplýva z výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu;

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Stanislava Čičmanová