Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 433075

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 433075
 • Vydaný 28.6.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 129 z roku 2012 6.7.2012
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Správcovia
 • Martina Fiľakovská, JUDr.
  Cesta mládeže 6/A
  83101   Bratislava
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľov - veriteľov: 1) RE-STAV s.r.o., so sídlom Nábrežie Mládeže 85, 949 01 Nitra, IČO: 36 558 737, 2) GEA Klimatizácia s.r.o., so sídlom Odborárska 3, 831 02 Bratislava, IČO: 35 689 161, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, takto

Rozhodnutie

I. Ustanovuje dlžníkovi EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, predbežného správcu: JUDr. Martinu Fiľakovskú, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina.

II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu je povinný predložiť súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Odôvodnenie

Uznesením č. k. 3K 9/2012-109 zo dňa 14.05.2012, zverejneným v Obchodnom vestníku OV 96/2012 dňa 21.05.2012, rozhodol súd o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi, a to na základe návrhu veriteľa RE-STAV s.r.o., so sídlom Nábrežie Mládeže 85, 949 01 Nitra, IČO: 36 558 737 a veriteľa GEA Klimatizácia s.r.o., so sídlom Odborárska 3, 831 02 Bratislava, IČO: 35 689 161.

Návrh na vyhlásenie konkurzu prejednal súd v neprítomnosti dlžníka, ktorý svoju neprítomnosť na pojednávaní ospravedlnil. Dlžník sa k návrhu na vyhlásenie konkurzu nevyjadril a svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd do 5 dní od začatia konkurzného konania

1. odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä

1a. výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil

1aa. zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

1ab. zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

1ac. informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

1ad. zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

1b. poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,

1c. poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze,

2. určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurzného konania,

3. vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Podľa § 19 ods. 1 písm. b) ZKR, ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd rozhodne vo veci vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania,

Podľa § 19 ods. 1 písm. c) ZKR, ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1 nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil,

Podľa § 19 ods. 1 písm. d) ZKR, ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote podľa § 20 ods. 1.

Podľa § 21 ods. 5 ZKR, na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu sa použijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a dohľade súdu nad správcom počas konkurzu.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR, správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.

Podľa § 21 ods. 1 ZKR, predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súd môže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými je predbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť.

Podľa § 21 ods. 4 ZKR, predbežný správca vykonáva funkciu do zániku účinkov začatia konkurzného konania. Ak je konkurzné konanie z dôvodu prebiehajúceho reštrukturalizačného konania prerušené, predbežný správca nekoná.

Vzhľadom na to, že konkurzné konanie bolo začaté na návrh veriteľa, pričom dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, v danom prípade sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Keďže však súd nemá preukázané, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. d) ZKR ustanovil dlžníkovi náhodným výberom predbežného správcu, ktorému uložil povinnosť predkladať o svojich zisteniach priebežné správy, tak aby tieto mohli byť podkladom pre posúdenie majetkových pomerov dlžníka súdom pred vyhlásením konkurzu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Stanislava Čičmanová