Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 298449

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 298449
 • Vydaný 15.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 161 z roku 2012 21.8.2012
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Kanlux, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 3 6690 422, právne zastúpeného: Mgr. Peter Gemeran, advokát, so sídlom Župné nám. č. 3, 811 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 396,94 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 17/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 598,88 €, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 17/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 26.04.2012, č. k. 4K/6/2012-53, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2012, ustanovil dlžníkovi: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237 (ďalej len „Dlžník“) predbežného správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava (ďalej len „Predbežný správca“) a uložil mu povinnosť zistiť majetok Dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Dňa 11.05.2012 ( osobne podaná ), dňa 22.05.2012 ( osobne podaná ) a dňa 01.06.2012 ( osobne podaná ) Predbežný správca predložil súdu správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch. Záverečná správa predbežného správcu o majetnosti/ nemajetnosti Dlžníka bola súdu doručená dňa 19.06.2012 ( osobne podaná ).

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 26.06.2012, č. k. 4K/6/2012-108, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2012, vyhlásil v zákonom stanovenej lehote na majetok Dlžníka konkurz, ustanovil Predbežného správcu za správcu konkurznej podstaty, vyzval veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok v zákonom ustanovenej lehote 45 dní a uložil správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES)

č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 21 ods. 3 tretia veta ZKR odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu.

V zmysle § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 posledná veta ZKR proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 eura..

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu

(§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 eura pri fyzickej osobe a 995,82 Eur pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Súd uložil Predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. Predbežný správca predložil súdu dňa 11.05.2012 ( osobne podaná ) prvú priebežnú správu, dňa 22.05.2012 ( osobne podaná ) druhú priebežnú správu, dňa 01.06.2012 tretiu správu a záverečnú správu dňa 19.06.2012 ( osobne podaná ), čím dodržal vyhláškou a uznesením zo dňa 26.04.2012, č. k. 4K/6/2012-53, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2012, ustanovené lehoty na ich predloženie.

Predbežný správca si počas výkonu svojej funkcie riadne plnil svoje povinnosti, v stanovených lehotách predkladal súdu priebežné správy, preto sa mu na základe vyššie uvedeného paušálna odmena v zmysle ust. § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. neznižuje.

Predbežný správca rovnako predložil súdu zoznam preukázaných výdavkov v celkovej výške 396,94 €, ktoré pozostávajú z výdavkov na poštovné vo výške 50,40 €, ako aj z výdavkov za poskytnutie súčinnosti bánk vo výške 346,54 €. Súd po preskúmaní dokladov o výdavkoch Predbežného správcu dospel k záveru, že tieto sú opodstatnené a zároveň ich Predbežný správca riadne preukázal.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva Predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 369,94 €.

Nakoľko v zmysle § 21 ods. 3 ZKR má nevyplatená časť preddavku slúžiť ako záloha na činnosť správcu v konkurze, súd rozhodol aj o vrátení zvyšnej časti preddavku vo výške 598,88 € Úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Veronika Pavlisová