Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 301579

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 301579
 • Vydaný 6.9.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 176 z roku 2012 12.9.2012
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, správcom ktorého je Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava

Rozhodnutie

Na podania veriteľa: ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Okolie 6, Spišské Vlachy, IČO: 31 654 169 s poradovým číslom 1 a 2, ktoré boli doručené správcovi: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava dňa 17.08.2012 sa prihliada ako na prihlášky.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 26.06.2012, č. k. 4K/6/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2012, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237 ( ďalej len „ Dlžník “ ) a do funkcie správcu ustanovil: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava ( ďalej len „ Správca “ ).

Správca dňa 22.08.2012 doručil súdu zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky.

Vychádzajúc zo zoznamu Správca má za to, že sa neprihliada na prihlásené pohľadávky jedného veriteľa: ELEKTOSET KROMPACHY s.r.o., Okolie 6, Spišské Vlachy, IČO: 31 654 169 ( ďalej len „ Veriteľ “ ) a to z dôvodu doručenia prihlášok pohľadávky na starom neplatnom tlačive. Namiesto súhrnnej prihlášky nezabezpečených veriteľov použil Veriteľ súhrnný prehľad a dve samostatné prihlášky. Správca ako dôkaz priložil fotokópie prihlášok doručené Správcovi Veriteľom.

Podľa ust. § 30 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby.

Podľa § 29 ods. 1, veta prvá, ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Podľa § 25 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6.

Podľa § 29 ods. 2 ZKR pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Vzhľadom k vyššie uvedeným citovaným ustanoveniam prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorej vzor je uvedený v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ako aj na internetovej stránke MS SR.

Napriek skutočnosti, že v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. absentuje príloha č. 4 , t.j. univerzálny vzor určený na prihlásenie jednej pohľadávky, tak zabezpečenej, ako aj nezabezpečenej, podmienenej, ako aj nepodmienenej pohľadávky, súd má za to, že vzhľadom na ust. § 25 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z., ako aj výpis z internetovej stránky MS SR v bode „ Formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu “ je zrejmé, že univerzálny vzor prihlášky, ktorým veritelia prihlasovali svoje pohľadávky do konkurzného konania pred účinnosťou novely, ako aj súhrnný prehľad sú stále v platnosti.

V súvislosti s novelou ZKR od 01.01.2012 pribudli navyše nové formuláre na prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, okrem iného aj súhrnná prihláška.

Je však na báze dobrovoľnosti veriteľa, akú formu prihlasovania pohľadávok do konkurzného konania si zvolí. Jedine ust. § 29 ods. 2 ZKR výslovne ustanovuje povinnosť veriteľa podať pre každú zabezpečenú pohľadávku samostatnú prihlášku. Nikde v ZKR však nie je uvedená povinnosť veriteľa podávať nezabezpečené pohľadávky na súhrnnej prihláške, či uvedená ako dôvod neprihliadania na prihlášku skutočnosť, že veriteľ nepodal prihlášku nezabezpečenej pohľadávky na predpísanom tlačive súhrnnej prihlášky.

S poukazom na vyššie uvedené má súd za to, že na prihlášky Veriteľa vo výške 5 349,51 € a vo výške 113,10 € sa prihliada, nakoľko tieto sú v zmysle § 29 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 25 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. podané na predpísanom tlačive a obsahujú základné náležitosti.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Veronika Pavlisová