Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 352487

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu BS INVEST LTD, Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles, IČO: 058371, na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

Súd p o v o ľ u j e v s t u p BS INVEST LTD, Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa KK Development, spol. s r.o., Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104 v rozsahu pohľadávok vo výške 751.887,24 eur.

Odôvodnenie

Navrhovateľ BS INVEST LTD, Global Gateway 1319, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles sa domáhal návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 18.09.2012 vstupu do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa KK Development, spol. s r.o., Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104, a to v časti pohľadávky vo výške 751.887,24 eur, s tým, že zvyšná časť pohľadávky zostáva postupcovi. Spolu s návrhom predložil súdu Zmluvu o postúpení pohľadávky zo dňa 09.01.2012 s úradne osvedčenými podpismi postupcu a postupníka.

Súd uznesením č. k. 25K/2/2007 zo dňa 12.09.2007 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, ustanovil do funkcie správcu predbežného správcu a vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Veriteľ KK Development, spol. s r.o., Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104 si v zákonnej lehote prihlásil svoje pohľadávky vo výške 1.608.375,68 eur. Správca zistil pohľadávku veriteľa vo výške 1.269.812,07 eur.

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdateľa pohľadávky o jeho vstupe do konkurzného konania, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na vstup do konkurzného konania zamietne.

Podľa § 25 ods. 2 ZKR návrh na vstup do konkurzného konania musí byť doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na vstup do konkurzného konania z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené.

Podľa § 25 ods. 4 ZKR o návrhu na vstup do konkurzného konania rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.

Podľa 25 ods. 5 ZKR len čo uznesenie o vstupe do konkurzného konania nadobudne právoplatnosť, súd bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od zverejnenia tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku môže práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou v konkurznom konaní vykonávať jej nadobúdateľ.

Súd preskúmajúc návrh nadobúdateľa pohľadávok a Zmluvu o postúpení pohľadávky zo dňa 09.01.2012 mal za preukázané, že došlo k platnému prevodu pohľadávok špecifikovaných v zmluve z pôvodného veriteľa (KK Development, spol. s r.o.) na nového veriteľa (BS INVEST LTD.) pričom došlo k prevodu pohľadávok vo výške 751.887,24 eur, ktorú si KK Development, spol. s r.o. ako veriteľ uplatnil prihláškami, a ktoré pôvodnému veriteľovi zakladali postavenie účastníka konkurzného konania. Keďže návrh na vstup do konkurzného konania podal nadobúdateľ pohľadávok, pričom k prevodu pohľadávok došlo počas konkurzného konania a ide o pohľadávky, ktoré pôvodnému veriteľovi založili postavenie účastníka konkurzného konania, súd na základe uvedených skutočností a s poukazom na zákonné ustanovenia rozhodol o vstupe nového veriteľa do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, majúc za preukázaný prevod pohľadávky, keď táto skutočnosť bola preukázaná zmluvou o postúpení pohľadávok s úradne osvedčenými podpismi postupcu a postupníka.

V súlade s vyššie uvedeným súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová