Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 316961

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 316961
 • Vydaný 29.11.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 236 z roku 2012 6.12.2012
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.41139/B

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava, IČO: 36 611 549.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130 ( ďalej len „ Navrhovateľ “ ) ako veriteľ, sa návrhom doručeným Okresnému súdu Bratislava I dňa 15.11.2012, domáhal vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava, IČO: 36 611 549 ( ďalej len „ Dlžník “ ).

Navrhovateľ zaplatil na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 €.

Podľa § 3 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “ ) platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Podľa § 11 ods. 1 ZKR návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde (ďalej len „ súd “). Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon.

Podľa § 11 ods. 3 ZKR veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.

Podľa § 12 ods. 1 ZKR návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného predpisu. Podpis navrhovateľa, ktorý nie je orgánom verejnej moci musí byť v návrhu úradne osvedčený. Návrh musí byť podaný v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.

Podľa § 12 ods. 2 ZKR ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, ako aj označiť svoju pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku označenú v návrhu. Navrhovateľ pohľadávku doloží

a)písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,

b)vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,

c)potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh voči právnickej osobe, alebo

d)potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii pohľadávky štátu z príspevku poskytnutého dlžníkovi z prostriedkov Európskej únie, schváleného a účtovaného certifikačným orgánom.

Podľa § 13 ods. 1 ZKR navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu ( ďalej len "preddavok" ). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo súd nezačne konkurzné konanie z iného dôvodu alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi.

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je 1659,70 €.

Podľa § 14 ods. 1 ZKR ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak v rovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatí konkurzného konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku.

Podľa § 14 ods. 2 ZKR súd návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu pred začatím konkurzného konania dlžníkovi nedoručuje ani dlžníka nevyzýva, aby sa k návrhu na vyhlásenie konkurzu vyjadril.

Na doloženie svojej pohľadávky Navrhovateľ k návrhu pripojil zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Trnava č.k. 15Zm/21/2011-17, zo dňa 11.08.2011, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť v časti zmenky dňa 09.09.2011 a v časti trov konania dňa 21.09.2011. Navrhovateľ výzvou na zaplatenie zo zmenky zo dňa 19.05.2011 vyzval Dlžníka na zaplatenie zmenkovej sumy. Z údajov uvedených na doručenke je zrejmé, že Dlžník uvedenú výzvu prevzal dňa 25.05.2011.

Navrhovateľ v návrhu označil aj ďalších veriteľov s pohľadávkami 30 dní po lehote splatnosti, ktorými sú: 1/DLM-INTER PRODUCT, spol. s r.o., so sídlom Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757, s poukazom na zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Trnava č.k. 26Zm/3/2011-15 zo dňa 29.11.2011, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť v časti zmenky dňa 10.01.2012 a v časti trov konania dňa 19.01.2012, a ktorý Navrhovateľ zároveň priložil k návrhu; 2/ J&J Factoring s.r.o., so sídlom Grösslingova č. 6, 811 09 Bratislava, IČO: 43 996 736 s poukazom na zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Trnava č.k. 21Zm/3/2011-15 zo dňa 29.11.2011, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť v časti zmenky dňa 10.01.2012 a v časti trov konania dňa 19.01.2012, a ktorý Navrhovateľ priložil k návrhu.

S poukazom na vyššie uvedené má súd za to, že Navrhovateľ v návrhu doložil listiny dokladajúce jeho pohľadávku voči Dlžníkovi, preukázal skutočnosti odôvodňujúce platobnú neschopnosť Dlžníka, zaplatil preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. Rovnako predložil návrh na vyhlásenie konkurzu v dvoch rovnopisoch tak, ako to ustanovuje § 12 ods.1 ZKR.

Vzhľadom k tomu, že návrh Navrhovateľa spĺňa zákonom predpísané náležitosti, súd začína konkurzné konanie voči Dlžníkovi.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Katarína Križanová