Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 496357

2 H s.r.o.

 • Konanie č. 496357
 • Vydaný 5.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 242 z roku 2012 14.12.2012
 • Úpadca 2 H s.r.o.
  IČO: 36197050
  Vajanského 71
  07101   Michalovce
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.

Začatie konkurzného konania tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/55/2012
 • ICS 7112230120
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Lucia Buľková