Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 318715

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 318715
 • Vydaný 11.12.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 243 z roku 2012 17.12.2012
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.41139/B

Rozhodnutie

I.

Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,

- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),

- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.

II.

Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.

III.

Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).

IV.

Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Odôvodnenie

Návrhom zo dňa 13.11.2012 doručeným na tunajší súd dňa 15.11.2012 sa navrhovateľ: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130 ( ďalej len " Navrhovateľ ", " Veriteľ " ) domáhal, aby súd vyhlásil konkurz na dlžníka 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.41139/B (ďalej len " Dlžník " ).

Súd uznesením zo dňa 29.11.2012, č.k. 3K/72/2012-23, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2012 začal konkurzné konanie voči Dlžníkovi.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, a) súd do 5 dní od začatia konkurzného konania 1. odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä 1a. výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa. zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab. zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac. informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad. zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, 1b. poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz, 1c. poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze, 2. určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurzného konania, 3. vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b) súd rozhodne vo veci vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c) súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1 nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil, d) a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote podľa § 20 ods. 1.

V danej veci podal návrh na vyhlásenie konkurzu Veriteľ. Súd preto po začatí konkurzného konania postupoval podľa § 19 ods. 1 ZKR a vyzval Dlžníka na osvedčenie platobnej schopnosti s tým, že Dlžníka usmernil, akým spôsobom má svoju platobnú schopnosť osvedčiť. Zároveň súd poučil Dlžníka o tom, že ak svoju platobnú schopnosť v súlade s výzvou uvedenou vo výrokovej časti tohto uznesenia neosvedčí, vyhlási na jeho majetok konkurz.

Súd tiež poučil Dlžníka o trestnoprávnych následkoch nesplnenia si povinnosti v konkurze a vyzval dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, pričom mu určil lehotu 20 dní.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Katarína Križanová