Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 326830

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 326830
 • Vydaný 5.2.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 29 z roku 2013 11.2.2013
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Správcovia
 • Karol Kovár, JUDr.
  IČO: 36066214
  Tabaková 5
  81107   Bratislava 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.41139/B

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549 predbežného správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 29.11.2012, č.k. 3K/72/2012-23, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2012 začal na návrh veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130 ( ďalej len " Veriteľ ", „Navrhovateľ“), konkurzné konanie na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549 (ďalej len " Dlžník " ).

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 11.12.2012, č.k. 3K/72/2012-26, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2013 vyzval Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od jeho doručenia vyjadril k v prílohe predloženému návrhu , osvedčil svoju platobnú schopnosť a uviedol, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR"). Predmetné uznesenie sa vrátilo súdu dňa 09.01.2013 s poznámkou, že adresát neprevzal písomnosť v odbernej lehote.

Podľa § 19 ods. 1 písm. a), bodu 1. podbodu 1a bodu 3 ZKR, ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd do piatich dní od začatia konkurzného konania odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Podľa § 19 ods. 1 písm. c) ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu, súd neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa ods. 1 písm. a) bod 1 nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Podľa § 19 ods. 1, písm. d) ZKR ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote podľa § 20 ods. 1.

Podľa § 21 ods. 1 ZKR, predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súd môže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými je predbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť.

Podľa § 21 ods. 5 ZKR na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu sa použijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a dohľade súdu nad správcom počas konkurzu.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR druhá veta, súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov.

Súd má za to, že Dlžník vychádzajúc z ust. § 19 ods. 1, písm. c) v spojení s ust. § 203a ods. 3 ZKR svoju platobnú schopnosť neosvedčil, nakoľko sa v zákonnej lehote k návrhu nevyjadril.

Keďže Dlžník v lehote stanovenej zákonom neosvedčil svoju platobnú schopnosť a po začatí konkurzného konania má súd pochybnosti o tom, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, a teda súd nemá preukázanú jeho majetnosť, náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovuje Dlžníkovi v zmysle § 19 ods. 2 ZKR predbežného správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310 a ukladá mu vypracovať a predložiť súdu správy o majetku Dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Katarína Križanová