Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 476198

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 476198
 • Vydaný 6.2.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 30 z roku 2013 12.2.2013
 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • Navrhovatelia EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001   Žilina
 • RE-STAV s.r.o.
  Nábrežie Mládeže 85
  94901   Nitra
 • GEA Klimatizácia s.r.o.
  Odborárska 3
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132, správcom ktorého je: JUDr. Martina Fiľakovská, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, v časti o priznaní paušálnej odmeny správcu, takto

Rozhodnutie

Určuje správcovi JUDr. Martine Fiľakovskej, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 7.966,54 EUR.

Odôvodnenie

Uznesením č. k. 3K 9/2012-187, zverejneným v Obchodnom vestníku OV 170/2012 dňa 04.09.2012, rozhodol súd o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu a za správkyňu ustanovil JUDr. Martinu Fiľakovskú, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, ktorá vykonávala funkciu predbežného správcu.

Po konaní prvej schôdze veriteľov si správkyňa podaním doručeným súdu dňa 23.01.2013 uplatnila právo na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.966,54 EUR.

Podľa prvej vety § 43 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR), správca má za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze veriteľov.

Podľa § 10 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z, ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 12 ods. vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z., za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v iných veciach patrí správcovi paušálna odmena v sume

a) 2 323,57 eura, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len "súpisová hodnota majetku") zapísaného do súpisu majetku podstát (ďalej len "súpis") bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov nepresahuje 33 193,92 eura,

b) 4 647,15 eura, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov presahuje 33 193,92 eura, ale nepresahuje 99 581,76 eura,

c) 6 638,78 eura v ostatných prípadoch.za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v iných veciach patrí správcovi paušálna odmena v sume 6 638,78 eura v ostatných prípadoch.

Súd preskúmal návrh správcu a zistil, že správca do prvej schôdze veriteľov plnil svoje povinnosti a že súpisová hodnota majetku podliehajúcemu konkurzu presahuje 99 581,76 EUR, a preto rozhodol o priznaní paušálnej odmeny vo výške 6 638,78 EUR, zvýšenej o DPH. Paušálna odmena je splatná nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia a uspokojí sa z konkurznej podstaty prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 3K/9/2012
 • ICS 5112215699
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal JUDr. Mária Kalašová