Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 511578

2 H s.r.o.

 • Konanie č. 511578
 • Vydaný 26.2.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 45 z roku 2013 5.3.2013
 • Úpadca 2 H s.r.o.
  IČO: 36197050
  Vajanského 71
  07101   Michalovce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050, pre nedostatok majetku dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.

Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/55/2012
 • ICS 7112230120
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Lucia Buľková