Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 537723

DALTEX s. r. o.

 • Konanie č. 537723
 • Vydaný 8.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 72 z roku 2013 15.4.2013
 • Úpadca DALTEX s. r. o.
  IČO: 36336327
  Veľkomoravská 2162/16
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka DALTEX s.r.o. so sídlom Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín, IČO 36 336 327, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DALTEX s.r.o. so sídlom Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín, IČO 36 336 327 takto

Rozhodnutie

I. Danielovi Lapošovi, bydliskom Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín sa

v r a c i a preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura zaúčtovaný pod pol. 18a 135/12 prostredníctvom tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto uznesenia.

II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vrátila Danielovi Lapošovi, bydliskom Veľkomoravská 2162/16, 911 05 Trenčín, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura zaúčtovaný pod položkou reg. 18a 135/12.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 28K/76/2012
 • ICS 3112234474
 • Vydal Mgr. Patricie Kepeňová
 • Vydal FN samosudkyňa
 • Odoslal Veronika Hlobeňová