Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 338066

CP INVEST, s.r.o.

 • Konanie č. 338066
 • Vydaný 10.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 73 z roku 2013 16.4.2013
 • Úpadca CP INVEST, s.r.o.
  IČO: 36734331
  Zadunajská cesta 8
  85101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: CP INVEST, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 36 734 331, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CP INVEST, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 36 734 331, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Miroslav Purdeš, so sídlom kancelárie Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 341, 70 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 192/12 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd vracia zložiteľovi preddavku: Mgr. Juraj Orovčík, Máj. povst. česko. ľudu 2169/20, Brezno, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 654,12 €, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 192/12 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 17.12.2012, č.k. 4K/61/2012-74, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2012, ustanovil dlžníkovi: CP INVEST, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, IČO: 36 734 331 (ďalej len „Dlžník“) predbežného správcu: Mgr. Miroslav Purdeš, so sídlom kancelárie Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava (ďalej len „Predbežný správca“) a uložil mu povinnosť zistiť majetok Dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Dňa 31.12.2012 (osobne podaná), dňa 11.01.2013 (osobne podaná) a dňa 18.01.2013 (daná na poštovú prepravu dňa 17.01.2013. Predbežný správca predložil súdu spolu 3 správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch. Záverečná správa bola súdu doručená dňa 05.02.2013 (osobne podaná).

Predbežný správca v záverečnej správe skonštatoval, že majetok Dlžníka nebude postačovať na úhradu nákladov konkurzu. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 15.02.2013, č.k. 4K/61/2012-108, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2013, zastavil konkurzné konanie voči Dlžníkovi pre nedostatok majetku.

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 21 ods. 3 tretia veta ZKR odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu.

V zmysle § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 posledná veta ZKR proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. patrí za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 eura.

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 Eur pri fyzickej osobe a 995,82 Eur pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Súd uložil Predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. Predbežný správca predložil súdu dňa 31.12.2012 (osobne podaná) prvú priebežnú správu, dňa 11.01.2013 (osobne podaná) druhú priebežnú správu, dňa 18.01.2013 (daná na poštovú prepravu dňa 17.01.2013) tretiu správu a dňa 05.02.2013 (osobne podaná) poslednú správu, čím dodržal vyhláškou a uznesením zo dňa 17.12.2012, č.k. 4K/61/2012-74, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2012, ustanovené lehoty na ich predloženie. Predbežný správca si počas výkonu svojej funkcie riadne plnil svoje povinnosti, v stanovených lehotách predkladal súdu priebežné správy, preto sa mu na základe vyššie uvedeného paušálna odmena v zmysle ust. § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. neznižuje.

Predbežný správca rovnako predložil súdu zoznam preukázaných výdavkov v celkovej výške 341,70 €, ktoré pozostávajú z výdavkov na poštovné vo výške 29,-€, z výdavkov za poskytnutie súčinnosti bánk vo výške 305,-€, ako aj z výdavkov za cestovné vo výške 7,70 €. Súd po preskúmaní dokladov o výdavkoch predbežného správcu dospel k záveru, že tieto sú opodstatnené a zároveň ich Správca riadne preukázal.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 341,70 €. Nakoľko došlo k zastaveniu konkurzného konania voči Dlžníkovi pre nedostatok majetku, v zmysle § 21 ods. 3 ZKR sa nevyplatená časť preddavku vracia zložiteľovi preddavku. Preto súd rozhodol vo výroku uznesenia o vrátení zvyšnej časti preddavku vo výške 654,12 € zložiteľovi preddavku.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/61/2012
 • ICS 1112235324
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová