Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 518921

P.S.D., s.r.o. stavebno - obchodá spoločnosť

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: P.S.D. s.r.o. - stavebno-obchodná spoločnosť, so sídlom Nám. A. Dubčeka 269, Strážske 072 22, IČO: 36 572 772 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 25.03.2013:

- Zoznam záväzkov nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

- Zmluvné a iné prehľady nespĺňajú podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

- predložil zoznam spriaznených osôb

Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/12/2013 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

  • Súd Okresný súd Košice I
  • Spisová značka 31K/12/2013
  • ICS 7113206900
  • Vydal JUDr. Július Tóth
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Lucia Buľková