Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 538379

ULTRAZVUK, s. r. o.

 • Konanie č. 538379
 • Vydaný 11.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2013 17.4.2013
 • Úpadca ULTRAZVUK, s. r. o.
  IČO: 31430210
  Slovanská 5/1404
  91501   Nové Mesto nad Váhom
 • Navrhovatelia Ladislav Miklánek Csc., Ing.
  Zelená 888/15
  91501   Nové Mesto nad Váhom
 • ULTRAZVUK, s. r. o.
  IČO: 31430210
  Slovanská 5/1404
  91501   Nové Mesto nad Váhom
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči navrhovateľovi - dlžníkovi ULTRAZVUK, s.r.o. v likvidácii so sídlom Slovanská 5/1404, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 31 430 210, ktorého predbežným správcom je JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

I. Predbežnému správcovi JUDr. Viliamovi Vaňkovi so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 190,78 eura.

II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi JUDr. Viliamovi Vaňkovi so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, priznanú odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 190,78 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 138/12.

III. Navrhovateľovi - dlžníkovi ULTRAZVUK, s.r.o. v likvidácii so sídlom Slovanská 5/1404, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 31 430 210 sa v r a c i a nevyplatená časť preddavku vo výške 672,26 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

IV. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi - dlžníkovi nevyplatenú časť preddavku vo výške 672,26 eura evidovaného pod položkou reg. 18a 138/12.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov - ďalej len O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že

- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,

- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,

- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,

- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,

- rozhodoval vylúčený sudca,

- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci

(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O.s.p.).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/51/2012
 • ICS 3112231872
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Alena Grežďová