Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 340525

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 340525
 • Vydaný 23.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2013 30.4.2013
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11,

821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.41139/B, o návrhu dlžníka na prerušenie konania

Rozhodnutie

Súd prerušuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava, IČO: 36 611 549, na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 29.11.2012, č.k. 3K/72/2012-23, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2012 začal na návrh veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130 ( ďalej len " Veriteľ ", „Navrhovateľ“), konkurzné konanie na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549 (ďalej len " Dlžník " ).

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 11.12.2012, č.k. 3K/72/2012-26, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2013 vyzval Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od jeho doručenia vyjadril k v prílohe predloženému návrhu , osvedčil svoju platobnú schopnosť a uviedol, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR"). Predmetné uznesenie sa vrátilo súdu dňa 09.01.2013 s poznámkou, že adresát neprevzal písomnosť v odbernej lehote.

Keďže Dlžník v lehote stanovenej zákonom neosvedčil svoju platobnú schopnosť a po začatí konkurzného konania mal súd pochybnosti o tom, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, a teda súd nemal preukázanú jeho majetnosť, náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovil Dlžníkovi v zmysle § 19 ods. 2 ZKR predbežného správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310 (ďalej len „Predbežný správca“) a uložil mu vypracovať a predložiť súdu správy o majetku Dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku uznesenia zo dňa 05.02.2013, č.k. 3K/72/2012-37, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2013.

Dňa 28.03.2013 bola súdu doručená Záverečná správa Predbežného správcu, v ktorej Predbežný správca skonštatoval, že dňa 27.03.2013 mu konateľ Dlžníka doručil vyjadrenie k rozsahu majetku, v ktorom uviedol, že eviduje vo svojej pokladni hotovosť vo výške 8.000,-€, ďalej že je veriteľom viacerých pohľadávok uplatnených v súdnych konaniach, a že má v súdnej pokladnici vo vzťahu k uplatňovaným pohľadávkam uhradené súdne poplatky za podanie žalobných návrhov vo výške 5% z hodnoty sporu. S poukazom na uvedené, má Predbežný správca za to, že by mohol byť naplnený predpoklad o existencii majetku Dlžníka, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu. Nakoľko však Dlžník existenciu majetku Predbežnému správcovi nijako nepreukázal, ponechal na úvahe súdu, či konkurz na majetok Dlžníka vyhlási, alebo ho zastaví pre nedostatok majetku.

Vychádzajúc z ust. § 20 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“), súd rozhoduje v 10-dňovej lehote, na základe výsledkov šetrenia Predbežného správcu, o vyhlásení konkurzu, prípadnom zastavení pre nedostatok majetku. V posudzovanom prípade posledný deň tejto 10-dňovej lehoty, t.j. dňa 08.04.2013, bolo súdu doručené rozsiahle vyjadrenie Dlžníka.

Vychádzajúc z vyjadrenia Dlžníka, Dlžník uviedol, že Predbežný správca mal od počiatku vedomosť o súdnych konaniach, v ktorých Dlžník vystupuje ako Navrhovateľ a domáha sa zaplatenia pohľadávok vo výške cca 6.800.000,-€. Nakoľko Predbežný správca túto skutočnosť neuvádzal v žiadnej z priložených správ, až v záverečnej správe, vyslovil Dlžník podozrenie, že z jeho strany ide o účelové konanie. Dlžníka zároveň skonštatoval, že sa viackrát dostavil do kancelárie Predbežného správcu, avšak z jeho strany malo dôjsť k oddialeniu prejednania majetku. Rovnako mal Predbežný správca disponovať dostatkom informácií o priebehu dražby podniku Dlžníka, ako aj o Dlžníkom uplatňovaných nárokoch na zaplatenie pohľadávok vo výške 2.300.000,-€ s prísl..

S poukazom na vyššie uvedené, súd vyzval Predbežného správcu, aby sa k skutočnostiam tvrdeným Dlžníkom relevantným spôsobom vyjadril, a teda aby doplnil informácie ním uvádzané v Záverečnej správe, vo vzťahu k skutočnostiam uvádzaným Dlžníkom.

Dňa 09.04.2013 bol súdu doručený návrh Dlžníka na prerušenie konania z dôvodu, že dňa 08.04.2013 poveril Mgr. Ľuboša Jurča vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Poverenie správcovi na vypracovanie reštrukturalizačného posudku však nebolo jeho súčasťou.

Dňa 17.04.2013 bolo súdu doručené Vyjadrenie Predbežného správcu, ktorý v celom rozsahu poprel tvrdenia Dlžníka ohľadne jeho zaujatosti a nestrannosti. Predbežný správca vo doloženom Vyjadrení preukázal, že Dlžníka, najmä jeho konateľov vyzval na poskytnutie súčinnosti, avšak Dlžník mu do dnešného dňa ním požadované dokumenty nepredložil. Zároveň Predbežný správca uviedol, že Dlžník existenciu ním tvrdeného majetku, nijakým spôsobom nepreukázal. Pokiaľ ide o majetok Dlžníka Predbežný správca má za to, že tento bol exekučnom konaní Dlžníka, dražbou prevedený na tretiu osobu.

Predbežný správca v závere Vyjadrenia uviedol, že Dlžník nijakým spôsobom nepreukázal, že by pri zisťovaní majetku nepostupoval s odbornou starostlivosťou, a opätovne ponechal na úvahe súdu, či Dlžník má majetok postačujúci aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Dňa 18.04.2013 bolo súdu doručené späťvzatie návrhu na prerušenie konkurzného konania podaného dňa 09.04.2013, z dôvodu, že správca Mgr. Ľuboš Jurčo neprijal poverenie Dlžníka na prípravu reštrukturalizačného posudku. Rovnako bol toho istého dňa súdu doručený návrh Dlžníka na prerušenie konkurzného konania z dôvodu, že poveril JUDr. Danu Jelinkovú Dudzikovú (ďalej len „Správca“) prípravou reštrukturalizačného posudku. Súčasťou návrhu bolo poverenie zo dňa 17.04.2013, ako aj Potvrdenie Správcu o príprave reštrukturalizačného posudku. Zároveň bolo súčasťou návrhu na prerušenie konania Vyjadrenie Správcu k majetnosti Dlžníka, v ktorom Správca skonštatoval, že Dlžník má majetok vyšší ako 6.638,78,-€.

Dňa 18.04.2013 bola súdu doručená Žiadosť Navrhovateľa o rozhodnutie v konaní (ďalej len „Žiadosť“), ktorý má za to, že ust. § 20 ods. 1 ZKR ustanovuje pre konajúceho sudcu zákonnú lehotu, ktorú nemožno skrátiť ani predĺžiť. ZKR totiž nepripúšťa predlžovanie lehoty na rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok Dlžníka alebo o zastavení konkurzného konania. Vychádzajúc ďalej zo Žiadosti Navrhovateľ poukázal na skutočnosť, že podnik Dlžníka bol exekvovaný predajom na dražbe, a teda tento prešiel na vydražiteľa a Dlžník už nemá žiadny majetok. Zároveň má Navrhovateľ za to, že súd by sa návrhom Dlžníka na prerušenie konania nemal vôbec zaoberať, nakoľko Dlžník nepreukázal, že poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, ďalej bol návrh podaný po lehote, nakoľko táto uplynula 08.04.2013 a na návrhy doručené neskôr by súd nemal prihliadať. Navrhovateľ zdôraznil tiež skutočnosť, že nie sú splnené podmienky pre reštrukturalizáciu, vzhľadom na skutočnosť, že Dlžníkov podnik bo vydražený a teda tento už nemá žiadny majetok, ani nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Navrhovateľ má za ďalej za to, že nedodržaním lehoty zo strany súdu nemožno umožniť Dlžníkovi proces, ktorý mu ZKR umožňoval len do 08.04.2013.

Podľa ust. § 16 ods. 1 ZKR ak súd počas konkurzného konania začne reštrukturalizačné konanie, ktoré sa týka toho istého dlžníka, prebiehajúce konkurzné konanie sa do zastavenia reštrukturalizačného konania alebo do povolenia reštrukturalizácie prerušuje; ak súd v reštrukturalizačnom konaní reštrukturalizáciu dlžníka povolí, prerušené konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví.

Podľa ust. § 16 ods. 2 ZKR do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka, ak dlžník preukáže, že ním poverený správca pripravuje reštrukturalizačný posudok. Súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní po uplynutí 60 dní od prerušenia konkurzného konania. Na opakovaný návrh dlžníka súd neprihliada.

Podľa ust. § 20 ods. 1 ZKR, ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníka najneskôr do 10 dní od podania záverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.

S poukazom na ust, § 20 ods. 1 ZKR, súdu plynie lehota na rozhodnutie vo veci vyhlásenia konkurzu, od doručenia záverečnej správy predbežného správcu. V posudzovanom prípade bola táto súdu doručená dňa 28.03.2013. Nakoľko však bolo súdu dňa 08.04.2013 doručené aj rozsiahle vyjadrenie Dlžníka, ktoré vyvracalo skutočnosti tvrdené Predbežným správcom v záverečnej správe, súd vyzval Predbežného správcu bez zbytočného odkladu, aby sa k tvrdeniam Dlžníka vyjadril.

Je zrejmé, že v danom prípade súd v zákonnej 10-dňovej lehote nemohol relevantným spôsobom posúdiť majetnosť/nemajetnosť Dlžníka. Na druhej strane úlohou súdu je poskytnúť Dlžníkovi ako účastníkovi konania materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov. Súd má za to, že rozhodnutím v danom prípade, bez zohľadnenia Dlžníkom doložených dokumentov, by mohlo byť odňaté právo Dlžníka ako účastníka, podieľať sa zákonom ustanoveným spôsobom na dokazovaní. Pokiaľ ide o práva Navrhovateľa ako účastníka, súd mal za to, že takýmto postupom nedôjde k neoprávnenému zásahu do jeho práv. Takýto postup súdu totiž nezakladá prieťahy v konaní, a vzhľadom na rýchlosť samotného konkurzného konania by nebolo na ujmu Navrhovateľa nedodržanie uvedenej lehoty. S poukazom na uvedené bolo v danom prípade nevyhnutné vyzvať Predbežného správcu na vyjadrenie k skutočnostiam uvádzaným Dlžníkom, a po zohľadnení vyjadrenia Predbežného správcu, urobiť bez zbytočného odkladu záver ohľadne majetnosti či nemajetnosti Dlžníka.

Vychádzajúc z Vyjadrenia Navrhovateľa, tento má za to, že súd mal v prípade pochybností ohľadne majetku Dlžníka, vyhlásiť z opatrnosti konkurz, kde by správca ďalej zisťoval majetkové pomery Dlžníka. Súd však má za to, že Dlžník relevantným spôsobom spochybnil tvrdenia Predbežného správcu ohľadom jeho nemajetnosti. V danom prípade totiž Dlžník tvrdil, že je schopný osvedčiť svoju platobnú schopnosť, čím by neboli splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu. Rovnako Dlžníkom predložené dokumenty, nasvedčovali skutočnosti, že Dlžník je majetný. Pokiaľ by súd vyhodnotil skutkový stav len jednostranne na základe výsledkov šetrenia Predbežného správcu, a vo veci urobil výlučne formalistický výklad jednotlivých zákonných ustanovení, boli by tým porušené práva Dlžníka ako účastníka konania.

Vychádzajúc z ust. § 16 ods. 2 ZKR, súd do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka, ak tento preukáže, že ním poverený správca pripravuje reštrukturalizačný posudok. V posudzovanom prípade bol do času vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu, podaný návrh na prerušenie konania. Návrh Dlžníka na prerušenie konania zo dňa 09.04.2013 nespĺňal zákonom požadované náležitosti, nakoľko v ňom Dlžník relevantným spôsobom nepreukázal že poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Dňa 18.04.2013 však súdu bolo doručené späťvzatie predmetného návrhu, pričom v rovnaký deň Dlžník opätovne požiadal o prerušenie konania v zmysle § 16 ods. 2 ZKR. Nakoľko v danom prípade už k návrhu priložil poverenie pre Správcu, na vypracovanie reštrukturalizačného posudku, a zároveň preukázal, že Správca toto poverenie prijal, má súd za to, že sú splnené podmienky na prerušenie konkurzného konania.

S poukazom na vyjadrenie Navrhovateľa, tento má za to, že Dlžník nepreukázal, že správcu poveril vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Vychádzajúc z návrhu Dlžníka zo dňa 18.04.2013 je zrejmé, že Dlžník Správcu vypracovaním posudku nielen poveril, ale Správca toto poverenie prijal, na znak čoho, k návrhu doložil Potvrdenie o príprave reštrukturalizačného plánu. Pokiaľ ide o námietku Navrhovateľa, že súd nemôže o návrhu na prerušenie konania rozhodnúť nakoľko bol podaný po lehote, máme za to, že dikcia ust. § 16 ods. 2 ZKR ukladá súdu povinnosť rozhodnúť o prerušení konania, pokiaľ o to Dlžník požiada do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu. Ust. § 16 ods. 2 ZKR teda neukladá súdu možnosť rozhodnúť o tom, či konanie na návrh Dlžníka preruší alebo nepreruší. V tomto cit. ustanovení § 16 ods. 2 ZKR sa totiž premieta preferencia reštrukturalizačného konania, a teda ide o obligatórne prerušenie konania za predpokladu, že nebolo vydané uznesenie o vyhlásení konkurzu a dlžník preukázal, že poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku.

Vychádzajúc ďalej z Vyjadrenia Navrhovateľa, tento má za to, že nie sú splnené podmienky pre reštrukturalizáciu, nakoľko Dlžník nemá nijaký majetok, ani nevykonáva podnikateľskú činnosť. Vo vzťahu k vyššie uvedenému máme za to, že nie je úlohou súdu skúmať v štádiu prerušenia konkurzného konania či sú splnené predpoklady pre vedenie reštrukturalizácie. Predmetné šetrenie je vecou reštrukturalizačného správcu, ktorý vo vypracovanom reštrukturalizačnom posudku zhodnotí, či sú v danom prípade splnené podmienky pre reštrukturalizáciu. Vychádzajúc ďalej z priloženého Vyjadrenia Správcu k majetnosti Dlžníka, tento má za to, že Dlžník má majetok vyšší ako 6.638,78,-€. Rovnako z priloženého zoznamu majetku Dlžníka s jeho úradne osvedčeným podpisom vyplýva, že tento disponuje hotovosťou v pokladni vo výške 8.000,-€, ako aj ďalšími hnuteľnými vecami a peňažnými pohľadávkami.

Počas prerušenia konkurzného konania z dôvodu prípravy reštrukturalizačného posudku účinky spojené so začatím konkurzného konania nezanikajú ani sa nijakým spôsobom neoslabujú. Je teda zrejmé, že účinky spojené so začatím konkurzného konania pôsobia ďalej do uplynutia 60 dní, pokiaľ nedôjde k prerušeniu konania z iného dôvodu. Vzhľadom na skutočnosť, že Dlžník má záujem odvrátiť úpadok a súčasne poveril na vypracovanie reštrukturalizačného posudku vyššie uvedeného Správcu, čoho dôkazom je Poverenie a Potvrdenie o prijatí poverenia zo dňa 17.04.2013, ktoré tvoria prílohu podania, súd rozhodol v súlade s ust. § 16 ods. 2 ZKR tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová